Close

Davčni obračun ob prenehanju dejavnosti s.p. – smrt davčnega zavezanca

ZGD-1 predvideva dve obliki zastopanja, ki ju podjetnik lahko podeli že za časa življenja, izvršujeta pa se lahko tudi po smrti oziroma šele po smrti podjetnika, in sicer prokuro ter zastopnika za primer smrti.

Če je podjetnik podelil katerega izmed navedenih pooblastil, potem nosilca podjetja po njegovi smrti zastopa prokurist oziroma zastopnik za primer smrti.

Na SPOT svetovanje Posavje se srečujemo tudi z vprašanji kako postopati v primeru, ko žal pride do nenadne smrti samostojne/ga podjetnice/ka/ in le-ta nima imenovanega prokurista ali zastopnika za primer smrti.

Kadar zapustnik (podjetnik) ni podelil pooblastila za zastopanje, ki bi ga bilo mogoče izvrševati po njegovi smrti, oziroma je bilo njegovo pooblastilo po smrti preklicano, mora nosilca podjetja v tem obdobju zastopati oseba iz kroga potencialnih pravnih naslednikov.

Če je potencialnih pravnih naslednikov več, upravljajo zapuščino vsi skupaj in za vse posle upravljanja mora biti doseženo predhodno soglasje. Ker bi v tem primeru davčni organ v davčnih zadevah moral komunicirati z več osebami in prav tako bi vse osebe skupaj morale opravljati dejanja v davčnih postopkih, je ZDavP-2 v 67. členu določil, da vsi potencialni ravni

nasledniki skupaj s pisno izjavo določijo osebo, ki bo v imenu vseh izpolnjevala davčne obveznosti.

Če davčnemu organu v takšnem primeru skupna pisna izjava ni predložena in obveznosti v zvezi s sestavljanjem in predlaganjem davčnih obračunov in davčni napovedi v roku niso izpolnjene, davčni organ na podlagi tretjega odstavka 67. člena ZDavP-2 izmed oseb, ki po pridobljenih podatkih davčnega organa spadajo v krog zakonitih dedičev, s sklepom določi skrbnika za davčne zadeve, od katerega zahteva izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Postopek sestave davčnega obračuna v primeru smrti ureja ZDavP-2 v četrtem odstavku 296. člena. V skladu s to določbo se ločeno izračuna obdobje izračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje, ki se konča z dnem smrti zavezanca in za obdobje, ki se začne s prvim dnem po smrti zavezanca in konča z dnem prenehanja opravljanja dejavnosti.

 Obdobje do smrti zavezanca

Obdobje za katero se izračuna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu se začne z začetkom koledarskega leta in konča z dnem smrti zavezanca. Davčni obračun za to obdobje mora biti v skladu z določbo petega odstavka 297. člena ZDavP-2 davčnemu organu predložen v 60 dneh po smrti zavezanca.

V primeru, če zavezanec umre pred odpremo informativnega izračuna dohodnine oziroma pred vložitvijo napovedi, v skladu z določbo osmega odstavka 267. člena ZDavP-2, ni izračuna in poračuna dohodnine na letni ravni, akontacija dohodnine pa se šteje kot dokončen davek.

Obdobje po smrti zavezanca, ki se konča z dnem prenehanja opravljanja dejavnosti (tj. izbris iz ustreznega matičnega registra oziroma evidence).

Obdobje za katero se izračuna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu se začne s prvim dnem po smrti zavezanca in konča z dnem prenehanja opravljanja dejavnosti na ime umrlega podjetnika. V skladu s petim odstavkom 297. člena ZDavP-2 je treba ta davčni obračun davčnemu organu predložiti v 60 dneh po dnevu prenehanja opravljanja dejavnosti.

Če po dnevu smrti zavezanca do konca koledarskega leta še ni prišlo do izbrisa zavezanca iz ustreznega matičnega registra oziroma evidence, je treba v skladu z omenjeno določbo ZDavP2 davčnemu organu predložiti davčni obračun tudi za to obdobje in za vsako morebitno naslednje obdobje iz prvega odstavka 296. člena ZDavP-2 (tj. za vsako davčno leto, ki je koledarsko leto), in sicer vse do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti (tj. do izbrisa zavezanca iz ustreznega matičnega registra oziroma evidence).

Končni datum obdobja izračunavanja akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti je dan prenehanja opravljanja dejavnosti z izbrisom zavezanca iz ustreznega matičnega registra oziroma evidence. Rok za predložitev tega t.i. končnega davčnega obračuna je, kot že omenjeno, 60 dni po dnevu prenehanja opravljanja dejavnosti (tj. po izbrisu).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

 

 

 

 

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, Avtor: Mateja Jurečič