1.9. 2023

Javni razpis Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 namenjen lesno-predelovalnim mikro podjetjem 

Namen javnega razpisa je spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine, lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Višina razpoložljivih sredstev je 1,8 milijona evrov, višina subvencije je od 15.000 do 70.000 evrov. Stopnja sofinanciranja je do 60%.

Upravičenci / vlagatelji:

 • Mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31.8.2023 s sedežem v RS.
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev.
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
  • Oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
  • Oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03- proizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški:

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev/nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa.
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev/zgolj nakup nove programske opreme.
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov za pridobitev sredstev:

 • v letu 2023: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15.11.2023
 • v letu 2024: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15.10.2024

Posebni pogoji:

 • Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
 • Vlagatelj lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le v enem od obeh let.
 • Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov.

Razpisni roki in način oddaje vloge:

 • 04.09.2023 do 14.00 ure in
 • 06.11.2023 do 14.00 ure oziroma do porabe vseh sredstev.

Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala SPS.

Pogosta vprašanja in odgovori – https://www.podjetniskisklad.si/wp-content/uploads/2023/08/FAQ.pdf

Več informacij o javnem razpisu ter razpisni dokumentaciji: https://www.podjetniskisklad.si/p4l-spodbude-za-mikro-podjetja-v-lesastvu-23-24/

Dodatne informacije:

 • mag. Manfred Lepej (02) 234 12 72
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2