2.8.2022

Mestna občina Krško je v Uradnem listu št. 103 dne 29.7.2022 objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 22.9.2021 do 20.9.2022 na območju mestne občine Krško:

  1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (ukrep A),
  2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise (ukrep B),
  3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah (ukrep C),
  4. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje (ukrep D),
  5. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva (ukrep E).

 Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in strokovna društva in združenja na področju podjetništva. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis.

Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju mestne občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven mestne občine Krško, vkolikor ima poslovno enoto v mestni občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v mestni občini Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven mestne občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v mestni občini Krško.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija (povezave so zgoraj navedene), in je dosegljiva tudi na www.krsko.si  ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka 20.9.2022.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2