Delna subvencija za čakanje na delo, odlog plačila anuitet posojil tako za podjetja kot občane, pokritje prispevkov za s.p.-je s strani države, podaljšan rok oddaje letnega obračuna davka od dohodka …

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, na seji 2.4.2020) in je začel veljati z 11.4.2020. Ukrepi iz zakona veljajo od 13.3.2020 do 31.5.2020, razen če zakon ne določa drugače, pri čemer se bo veljavnost zakona podaljšala za 30 dni, v kolikor epidemija do 15.5.2020 ne bo preklicana.

Od 1. maja veljajo novi trije interventni zakoni oz. spremembe na tem področju,  ki med drugim širijo krog državne pomoči oz. širi krog upravičencev; najpomembnejša sprememba je ta, da so upravičenci delodajalci in samozaposleni vsi z upadom prodajnih prihodkov za 10 odstotkov.

Na spodnjih povezavah najdete spremembe protikoronskega zakona ter likvidnostni zakon, ki veljata od 1. maja.

Ukrepi za samozaposlene (s.p.-je, kulturnike…)

Že s prvim svežnjem ukrepov je bila uzakonjena možnost odloga plačevanja vseh obveznosti iz posojil (pozor, to NE velja za lizing) pri slovenskih bankah in hranilnicah do 12 mesecev. Ta bo veljala tudi za samozaposlene, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Slovenije, pri bankah, podružnicah bank in hranilnicah, ki imajo sedež v Sloveniji.

Rok za oddajo davčnega obračuna je podaljšan do konca maja. Prav tako je do tega datuma podaljšan rok za oddajo letnega poročila (tega normiranim s.p.-jem ni treba oddati). Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna dohodka iz dejavnosti se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove preloži na junij 2020. Nova zavarovalna osnova, na podlagi katere s.p.-ji plačujejo prispevke v letu 2020, se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

Tistim, ki se boste vseeno odločili za zaprtje s.p.-ja lahko pripada nadomestilo za brezposelnost,  vendar le ob pogoju, da imate vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane prispevke za obvezno socialno varnost. Obrazec je dostopen na strani Zavoda za zaposlovanje.

Prvi sprejeti zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov je samozaposlenim (ki so polno zavarovani in nimajo drugih zaposlenih) omogočal avtomatičen odlog prispevkov, zapadlih od aprila do junija 2020, na 31. marec 2022. Pogoj je bil, da so bile zapadle obveznosti (višje od 50 EUR, tudi globe za prometne prekrške in upravne takse) na dan 28.2 2020 poravnane (rok za poravnavo teh zapadlih obveznosti je bil do 6.4.2020).  Do tega bodo še vedno upravičeni vsi tisti, ki niso tako prizadeti oz. ne izpolnjujejo pogoj za odpis prispevkov oz. za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka.

Samozaposleni (tudi tisti, ki so družbeniki v enoosebni družbi in so zavarovani po podlagi “40”) , ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v občutno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA v višini 350 evrov za marec in po 700 evrov za april in maj 2020. Če ste odprli s.p. med trajanjem ukrepov  – npr. konec marca, žal do temeljnega dohodka niste upravičeni.

Kako do njega in kdo je do tega upravičen? Prek Fursa oziroma eDavkov morate oddati vlogo oz. izjavo– pomembno je vedeti, da FURS upošteva samo kronološko zadnjo prejeto izjavo (zadnja izjava torej “povozi” prejšnje) in da je torej v zadnji izjavi potrebno označiti vse potrebne rubrike, ki jih želite uveljaviti. Po novem bo FURS preverjal stanje eKartice na dan vložitve vloge (ko bo dokument NF-COVID19) oddan preko portala eDavki, kjer lahko tudi preverite stanje zapadlih obveznosti.

Upravičenci so:

 • tisti, ki bi jim po njihovi oceni čisti prihodki od prodaje v letu 2020 upadli za več kot 10 % glede na leto 2019;
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, tisti, katerih povprečni mesečni prihodki so leta 2020 upadli za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v l. 2019;
 • če v letu 2019 niso poslovali, tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zmanjšali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12.3.2020.

Mesečni temeljni dohodek in oproščeni prispevki se ne bodo prištevali k osnovi za primerjavo prihodkov med obdobji.

Po novem zakonu (ZIUZEOP-A) so upravičenci tudi s.p.-ji, ki delajo krajši delovni čas zaradi starševstva ali upokojitve.

Če aplikacije eDavkov še nimate, si jo morate naložiti. Na povezavah so navodila namestitev eDavkov na računalniku ali na telefonu, prijavite se tudi v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

Do kdaj morate izjavo vložiti in kdaj dobite nakazilo? Upravičencu, ki je vložil izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, je nakazal Furs mesečni temeljni dohodek 25. aprila. Upravičencu, ki je med 19. in 30. aprilom 2020 vložil izjavo za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, je nakazal Furs mesečni temeljni dohodek do 10. maja. Samostojni podjetniki, ki menijo, da po novih pravilih sodijo med upravičence, naj vložijo vlogo za mesec marec in april, najpozneje do 9.5.2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Furs 10. junija 2020. Skrajni rok za izjavo je torej 31. maj. Mesečni temeljni dohodek za mesece marec, april in maj 2020 se izplača v enkratnem znesku.

Samozaposleni so OPROŠČENI PLAČILA PRISPEVKOV za vsa obvezna socialna zavarovanje za april in maj (po pojasnilu FURS tudi od 13. marca naprej)Tudi za odpis prispevkov boste mogli na Furs predložiti izjavo, tako kot za mesečni temeljni dohodek, kar je opisano zgoraj – veljajo isti pogoji kot za upravičenost do temeljnega dohodka. 

Upravičenci so:

 • tisti, ki bi jim po njihovi oceni čisti prihodki od prodaje v letu 2020 upadli za več kot 10 % glede na leto 2019;
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, tisti, katerih povprečni mesečni prihodki so leta 2020 upadli za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v l. 2019;
 • če v letu 2019 niso poslovali, tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zmanjšali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12.3.2020.

Tako mesečni temeljni dohodek kot tudi oproščeni prispevki se ne bodo prištevali k osnovi za primerjavo prihodkov med obdobji.

Prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v tem obdobju v obe blagajni nakazuje država, pravice se ohranijo. Roki za predložitev izjave so naslednji: 30. april – za oprostitev marčevskih (od 13.3.2020 dalje) in aprilskih prispevkov (ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020),samostojni podjetniki, ki menijo, da po novih pravilih sodijo med upravičence, naj vložijo vlogo za mesec marec in april, najpozneje do 9.5.2020; 31. maj – za oprostitev majskih prispevkov, ki zapadejo v plačilo 20.6.2020.

Delna oprostitev prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo

Delodajalci v zasebnem sektorju, ki delajo, so za izplačilo plač za delo od 13. marca do 31. maja 2020 oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (torej ne vseh, tudi ne dohodnine). Delodajalec mora najkasneje na dan izplačila predložiti REK-1 obrazec (navedba vrste dohodka 1002).  Delodajalci lahko za vse z zadnjo mesečno plačo nižjo od 2.821,74 evra bruto (toliko znaša trikratnik minimalne plače) namenijo 200 evrov kriznega dodatka (ta bo oproščen vseh davkov in prispevkov). Znesek se upošteva sorazmerno obdobju, v katerem delavec dela v času epidemije (torej tudi za marec, po 13.3.)

Uveljavljanje nadomestila plače za čakanje zaposlenih na delo

 Upravičenci so:

 • tisti, ki bi jim po njihovi oceni čisti prihodki od prodaje v letu 2020 upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019;
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, tisti, katerih povprečni mesečni prihodki so leta 2020 upadli za več kot 10 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019;
 • če v letu 2019 niso poslovali, tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zmanjšali za več kot 10 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Država krije 80 odstotkov bruto osnovne plače povprečja zadnjih treh mesecev – toliko, kot bi delavec dobil plače za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Ne sme pa nadomestilo plače biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja. Vlogi bo poleg podatkov (osebno ime, EMŠO, zavarovalna podlaga ter podatki o izplačanih plačah in plačanih prispevkih za socialno varnost) treba dodati izjavo, da delavci zaradi višje sile ne morejo opravljati dela (posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ter drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami) – za pravilnost te izjave bo delodajalec kazensko in materialno odgovarjal. Priložiti bo treba še dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Nadomestilo plače lahko uveljavijo tudi delodajalci, ki so napotili delavce na začasno čakanje na delo oziroma pri katerih delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo tega zakona, za obdobje od 13. marca 2020. Rok za predložitev vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi čakanja na delo ali odsotnosti iz razlogov višje sile za obdobje od 13. marca je z zadnjo spremembo koronazakona podaljšan na 9. maj.

Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK obrazec. Podrobnejše pogoje, kdo je upravičenec in kako uveljaviti oprostitve plačila prispevkov ter kaj morate poročati, si poglejte v naslednji preglednici. Rok za oddajo teh obrazcev se podaljšuje na 15.5.2020 –  zavezanci naj ob oddaji teh obrazcev za obračunsko obdobje marec 2020 uporabijo oznako “R” (na ta način ne bodo obračunane zamudne obresti).

Delodajalci imajo tudi določene obveznosti, nadzor bo izvajal Zavod za zaposlovanje, kateremu bo moral delodajalec v primeru nadzora omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem tega zakona. Delavci se bodo lahko na zahtevo delodajalca v času začasnega čakanja na delo vrnili do 7 dni v tekočem mesecu (ne nujno zaporednih). Glede na zadnjo spremembo koronazakona podjetju ni treba oddajati nove vloge pri vnovičnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot sedem dni v mesecu. Če torej zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že pozvali nazaj na delo za sedem dni, znova pokličete na delo, denimo osmi dan, vam ni treba predložiti nove vloge. Za tega zaposlenega namreč pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na elektronski naslov zavoda gpzrsz@ess.gov.si, ob tem pa navedete številko sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).


Davek na dobiček in akontacije

Zavezanci, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, lahko predložijo davčni obračun za poslovno leto dva meseca pozneje kot sicer.

Rok za oddajo letnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti (fizične osebe z dejavnostjo, tudi s.p.-ji, ki oddajajo obračune na podlagi dejanskih odhodkov) za leto 2019 se z 31. marca 2020 prestavi na maj 2020, ta rok zaradi nedelje poteče 1. junija 2020.

Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna dohodka iz dejavnosti se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove preloži na junij 2020. Nova zavarovalna osnova, na podlagi katere,  s.p.-ji plačujejo prispevke v letu 2020, se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

Zavezanec lahko v obračunu davka na lanske dohodke priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 31. maja 2020, ta rok pa zaradi nedelje poteče 1. junija 2020. Enako velja za obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V predlogi zakona, podjetjem in podjetnikom ne bo treba plačati tistih akontacij, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona do 31. maja 2020.

Pri zaprosilu za nižjo akontacijo lahko pričakujete nekatere poenostavitve glede na dozdajšnjo prakso:

 •  V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge.
 • vlogi bo treba priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto in podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove, Furs naj bi pripravil obrazec za izračun ocene;
 • Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži prek e-Davkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. Davčni zavezanec lahko zahteva spremembo višine predhodne akontacije tako, da vlogo vloži najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katero se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti (poenostavljeno: najpozneje 10. v mesecu). Če torej zavezanec želi plačevati znižano akontacijo za avgust (obrok dospe v plačilo 30. avgusta, plačati ga je treba do 10. septembra), mora vlogo oddati najmanj 30 dni prej (konec julija).

Koristne informacije

Po 4. maju se je nabor dovoljenih dejavnosti razširil, s ponedeljkom 18.5. pa so napovedane še številne sprostitve ukrepov. Več si preberite na …

Preberite si odgovore MGRT na najpogostejša vprašanja v zvezi s začasno prepovedjo prodaje blaga in storitev (npr. obratovanje, pekarn in mesnic, nudenje nastanitev, katere trgovine so lahko odprte, katera gradbena dela se lahko opravljajo, ipd.).

Vzpostavljena je tudi ENOTNA INFORMACIJSKA TOČKA UKREPOV v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19 – Na spletni strani https://koronavirus.spiritslovenia.si/ lahko podjetja na enem mestu najdejo vse aktualne in redno osvežene informacije, vezane na različne segmente delovanja podjetij v izrednih razmerah.

Na elektronskem naslovu podpora@spiritslovenia.si se zbirajo zastavljena vprašanja s strani gospodarstva in odgovori s strani pristojnih institucij.

Ukrepe bomo sprotno dopolnjevali tudi na naši spletni strani www.cptkrsko.si, zato vas vabimo, da nas spremljate.

Informacije o tem, kako delujejo točke SPOT, AJPESa, notarji, FURS, ZZZS, ZRSZ in sodišča v času trajanja epidemije koronavirusa ?

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

 Viri:

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 14.5.2020. Avtor: Karmen Levak

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2