Občina Krško je v Uradnem listu št. 107 dne 31.7.2020 objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2020.

 Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 18.9.2019 do 15.9.2020 na območju občine Krško:

  1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
  2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
  3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
  4. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
  5. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

 Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in strokovna društva in združenja na področju podjetništva. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija (povezave so zgoraj navedene), in je dosegljiva tudi na www.krsko.si  ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka 15.9.2020.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2