Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis Mikrokrediti – P7-2 2020 COVID – PRIJAV NI VEČ MOGOČA, JAVNI RAZPIS JE ZAPRT!
Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Pogoji za kandidiranje – med drugim (podrobnosti so v razpisu):

 • samostojni podjetnik, gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo
 • vsaj eden zaposlen za polni delovni čas
 • na njegovo poslovanje je vplival izbruh COVID-19
 • podjetje posluje že najmanj 6 mesecev
 • podjetje ima zagotovljen trg (razviden iz poročila AJPES, s predložitvijo veljavnih pogodb, z razkritjem načrtovanih prihodkov)

Upravičeni stroški 

 • naložbe v osnovna sredstva
 • stroški materiala in trgovskega blaga
 • stroški storitev
 • stroški dela

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji pa 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Obrestna mera je 37,5% 6 mesečnega EURIBOR-ja + 0,8 % p.a. (če je EURIBOR negativen, se šteje kot 0%).

Rok: Javni razpis bo odprt do 7. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

 • v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 6. 11.
 • v letu 2021: 5. 1., 25. 2., 8. 4., 27. 5., 9. 9., 28. 10. in 7. 12.

Vsebina vloge:

Poleg vloge za financiranje, ki je dostopna ne ePortalu, je potrebno k vlogi priložiti priloge, med drugim:

 • Zadnji računovodski izkazi – oddani na AJPES 
 • Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih – staro največ 15 dni
 • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON
 • Obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
 • Dokazila glede vpliva izbruha COVID-19 na poslovanje podjejta v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge d

Več o javnem razpisu je dosegljivo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na našo točko SPOT svetovanje – kontakti: 07 490 22 24 (Karmen) in 07 490 22 25 (Mateja).

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2