Na Zavodu za zaposlovanje ocenjujejo, da je več kot 11% delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji tujih državljanov. Vendar je tujih državljanov, ki imajo prost prehod na naš trg dela  zelo malo. Za večino tujih delavcev mora delodajalec pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo oziroma za državljane BIH in Srbije mora pridobiti dovoljenje za delo. Pridobitev modre karte EU je mogoča za visoko kvalificirane delavce iz tujine, ki pa niso tako zelo iskani kot deficitarni poklici.

Za delo, zaposlitev in usposabljanje tujcev ali storitve z napotenimi delavci potrebujete različna dovoljenja.

Dovoljenja in pogoji so predvsem odvisna od tega, od kod prihajajo tuji delavci.

Za tista dela, ki ne presegajo 90 dni v koledarskem letu je potrebno pridobiti delovno dovoljenje za sezonsko delo,  če presegajo pa enotno dovoljenje za prebivanje in delo.

Če gre za redno zaposlitev (tako za določen kot za nedoločen čas) ali za strokovno zaposlitev je potrebno delovno dovoljenje za državljane BiH oz. delovno dovoljenje za državljane Srbije.

V primerih napotenih delavcev (čezmejne storitve, gibanje v kapitalsko povezanih družbah, usposabljanje v povezanih družbah), pri usposabljanju delavcev, pri individualnih storitvah (posebno strokovno znanje) ter za delo pravnih zastopnikov (daljše od 90 dni v koledarskem letu) je potrebno dobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo.

V vseh spodaj navedenih primerih je potrebno dobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo:
Redna zaposlitev– določen ali nedoločen čas, podaljšanje zaposlitve, zamenjava delovnega mesta ali delodajalca, zaposlitev pri 2 ali več delodajalcih
Modra karta EU(visokokvalificirana zaposlitev) – določen ali nedoločen čas, podaljšanje zaposlitve, zamenjava delodajalca ali delovnega mesta
Napoteni delavci– čezmejne storitve, gibanje v kapitalsko povezanih družbah, usposabljanje v povezanih družbah
Usposabljanje delavcev, Individualne storitve (posebno strokovno znanje), delo pravnih zastopnikov – daljše od 90 dni v koledarskem letu

V primeru storitev z napotenimi delavci, ki jih v Sloveniji opravljajo podjetja iz držav članic EU, Norveške, Islandije, Lihtenštajna (EGP), Švice ali Združenega kraljestva ter v primerih opravljanja kratkotrajnih storitev iz tretjih držav potrebujete spletno prijavo izvajanja storitev.  Spletno prijavo zastopnika morajo opraviti tudi kratkotrajni zastopniki (do 90 dni) pravne osebe.

Kaj pomeni prost dostop na slovenski trg dela?

To pomeni, da lahko tujec v Sloveniji opravlja delo, se zaposli ali samozaposli brez soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo (razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače).

Nekatere skupine tujcev pri zaposlitvi ali delu v Sloveniji ne potrebujejo dovoljenja. Med skupinami tujcev, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, so tudi državljani držav članic EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajna (EGP) ter Švice. Poleg teh imajo prost prehod na trg dela drugi tujci, ki v Sloveniji bivajo zaradi točno določenih pogojev in to izkazujejo z dokumentom (npr. bivanje zaradi združitve družine s Slovenskim državljanom, bivanje na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje,…). To pomeni, da so omenjeni državljani pri zaposlovanju izenačeni s slovenskimi državljani.

Kateri so običajni koraki zaposlitve tujca?

 1. Iskanje delodajalca – tujec poišče ustreznega delodajalca (npr. objave prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje)
 2. Vloga za izdajo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Ko tujec dobi delodajalca, ki ga je pripravljen zaposliti, odda vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo in sicer na upravno enoto ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi tujca.
 3. Soglasje Zavoda za zaposlovanje k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo. Izjema je pri državljanih BiH in Srbije – po sporazumu med državama tujci potrebujejo delovno dovoljenje, ki ga izda Zavod za zaposlovanje (v postopku izdaje enotnega dovoljenja velja kot soglasje).
  Sicer je postopek pridobitve enotnega dovoljenja odvisen od tega ali delavec prihaja iz Evrope ali katere druge države. Nekatere skupine imajo namreč lahko prost dostop na slovenski trg dela in ne potrebujejo soglasja k enotnemu dovoljenju.

Kaj omogoča enotno dovoljenje in kako poteka postopek izdaje?  

Enotno dovoljenje tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.

Prošnjo za enotno dovoljenje se odda na upravni enoti.  Izpolnite obrazec in priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

V postopku za izdajo enotnega dovoljenja, ki ga vodi upravna enota, zavod za zaposlovanje izda soglasje k temu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja in sicer morajo odločiti v 15-ih dneh od prejema vloge za enotno dovoljenje. Prosilcem po oddaji vloge ni potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju, ker upravna enota po uradni dolžnosti sama začne postopek pridobitve soglasja pri zavodu za zaposlovanje.

Obstaja več vrst soglasij k enotnemu dovoljenju 

Za posamezno vrsto soglasja morajo biti izpolnjeni različni zakonski pogoji. Nekaj vrst soglasij: npr. soglasje za zaposlitev, za podaljšanje zaposlitve, za zamenjavo delovnega mesta, za zamenjavo delodajalca, soglasje k modri karti, soglasje za napotene delavce ipd.

Delodajalec, ki zaposluje delavca tujca z ustreznim soglasjem, tega delavca ne more posredovati drugemu delodajalcu, saj dejavnost posredovanja delavcev zahteva za ta namen izdano dovoljenje s strani Ministrstva za delo in vpis podjetja v ustrezen register.

V nekaterih primerih soglasje ni potrebno. Takšen primer je npr. pri samozaposlitvi tujca. Tujci se lahko namreč samozaposlijo po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ni potreben, če je tujec vpisan v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

Za izdajo soglasja za zaposlitev je potrebno izpolnjevati številne pogoje in priložiti kar nekaj dokazil. 

Zavod za zaposlovanje izda soglasje za zaposlitev, če so izpolnjeni pogoji – tako delodajalca kot tujca:

Tujec: 

 • da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
 • da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec

Delodajalec:

 • da je ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, da ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 • da aktivno posluje (to pomeni):  a) da je najmanj 6 mesecev pred oddajo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba za polni delovni čas ali b) da je kot posameznik najmanj šest mesecev pred oddajo vloge vključen v obvezna socialna zavarovanja ali c) da je imel v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000 € na transakcijski račun (odprt v Sloveniji);
 • da ima poravnane vse davčne obveznosti;
 • da je priložena pogodba o zaposlitvi (podpisana s strani delodajalca).

Kaj pa če je delodajalec registriran manj kot 6 mesecev?  V tem primeru mora še pred oddajo vloge za enotno dovoljenje dejavnost (v okviru katere bo tujec opravljal delo) vložiti najmanj 50.000 € v dejavnost.

Prošnji za enotno dovoljenje je za izdajo soglasja potrebno priložiti  naslednja dokazila:  

Tujec

 • fotografijo tujca (ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij),
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da ni obvezno zdravstveno zavarovan v Sloveniji),
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca,
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec,
 • dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec

Delodajalec

 • podpisano izjavo delodajalca, ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne
 • če gre za delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev: izjavo delodajalca in dokazilo, da je pred vložitvijo prošnje za enotno dovoljenje investiral najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo

Kdaj je potrebna kontrola trga dela?

Gre za to, da preverjamo izpolnjevanje pogoja, da v evidenci brezposelnih ni ustreznih oseb oziroma kandidatov za zaposlitev in jo lahko opravijo že delodajalci pred oddajo vloge za dovoljenje ter tako zmanjšajo tveganje za zavrnitev vloge.

Kontrola trga dela je eden od pogojev za izdajo: 

 • delovnih dovoljenj za delavce, ki prihajajo iz BiH ali Srbije,
 • dovoljenj za sezonsko delov kmetijstvu v obliki zaposlitve do 90 dni,
 • soglasja k enotnemu dovoljenju za zaposlitev in za  sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve več kot 90 dni,
 • soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta ter zamenjavo delodajalca,
 • soglasja k modri karti EU,
 • informativnega lista za zaposlitev tujcev, ki imajo izdano dovoljenje za prebivanje zaradi drugih razlogov kot zaposlitev ali delo.

Še vedno so v določenih primerih aktualna delovna dovoljenja, ki jih izdaja Zavod za zaposlovanje.

Kateri so ti primeri?  

Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso.

Delovno dovoljenje, ki ga za zaposlitev državljanov BiH ali Srbije na podlagi Sporazuma izda Zavod za zaposlovanje, se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, katerega izda upravna enota. .

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

 Viri:

 Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 22.9.2020 Avtor: Karmen Levak

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2