Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je  začelo z ocene škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih. Podjetja pripravijo oceno škode na posebnem obrazcu skladno z izdanim navodilom ministrstva.

Ocena škode v gospodarstvu (na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka), ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu.

Ocena škode na poslovnih stavbah se ne vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.

Upravičenci do pomoči

Oceno škode predložijo oškodovanci iz gospodarstva (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge) s sedežem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:

1) Imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah – v tem trenutku se navajajo zgolj regije in kot potencialno prizadete občine so opredeljene občine tudi v regiji Posavje. Oškodovanci lahko preverijo, ali se posamezna občina šteje za prizadeto, pri svoji občini.

2. So utrpeli naslednje vrste škode:

 • škodo na strojih in opremi in/ali
 • škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali
 • škodo zaradi izpada prihodka;

3. Zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

Postopek in rok za oddajo obrazca za oceno škode in vloge za dodelitev predplačila

Obrazec za oceno škode in vlogo za dodelitev predplačila morajo oškodovanci iz gospodarstva izpolniti skladno z navodili ministrstva ter obrazec poslati na ministrstvo  najkasneje do 1. septembra 2023. Tisti, ki bodo to storili do 1. septembra bodo upravičeni tudi do predplačila. Če prizadeto podjetje ne uspe predložiti obrazca za oceno škode do 1. septembra 2023, lahko obrazec za oceno škode posreduje najkasneje do 20. septembra 2023, vendar v tem primeru ni upravičen do izplačila predplačila.

Izpolnjen obrazec morajo poslati na enega od dveh načinov:

 • po elektronski pošti na naslovpoplave2023.mgts@gov.si ali
 • po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«),

Kontaktne osebe na ministrstvu so:

 • Petra Šegula (01 400 31 30)
 • Miša Osterc (01 400 31 25)
 • Alenka Marovt (01 400 31 29)

Pojasnila za oškodovance za postopek pridobitve predplačila (po oddani oceni)

Vlada RS je z namenom zagotovitve čim prejšnje pomoči gospodarstvu in preprečitve povečanja že nastale škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023 omogočila predplačila sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu:

 • Da se bodo lahko izplačala predplačila, mora ministrstvo s strani oškodovancev pridobiti podatke o oceni škode, ki jih le-ti posredujejo na priloženem obrazcu.
 • Zbrani podatki bodo vključeni v predhodni program odprave posledic naravne nesreče, ki ga predloži vladi minister, pristojen za gospodarstvo.
 • Po potrditvi predhodnega programa na vladi, bodo upravičencem izdane odločbe in izplačana predplačila in sicer največ do višine 10 odstotkov ocene, ki jo je upravičenec posredoval ministrstvu.

Oceno škode upravičenec posreduje samo enkrat, saj predhodni program odprave posledic naravne nesreče postane sestavni del programa odprave posledic naravne nesreče. Zato je pomembno, da v roku oddate vašo oceno škode. 

Nekaj poudarkov in opozoril 

 • Oškodovanci, ki ne bodo posredovali ocene škode na priloženem obrazcu do roka za predložitev obrazcev, ne bodo upravičeni do predplačila in tudi ne do kasnejšega izplačila razlike sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu (to pomeni skupaj s predplačili do največ 50 odstotkov oziroma 60 odstotkov vrednosti dejanske škode)
 • Vrednost sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu (stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka) lahko znaša največ do 50 % (če škoda ni bila zavarovana) oziroma 60 % (če je imel oškodovanec sklenjeno zavarovanje za posamezno vrsto škode proti naravni nesreči), pri čemer se vrednost predplačila všteva v to vrednost.
 • Oškodovanec ne bo mogel uveljavljati višje dejanske škode, kot izhaja iz njegove ocene škode v gospodarstvu, ki je navedena na obrazcu, ki ga je posredoval ministrstvu. Posredovana ocena škode bo osnova za izdajo odločbe, izračun in izplačilo predplačila.
 • V tej fazi (za oceno škode in predplačilo) upravičencem še ni potrebno priložiti cenilnih zapisnikov in drugih potrdil. Za nadaljnje postopke glede pridobitve subvencij boste pozvani k predložitvi dveh obrazcev: obrazca o oceni škode na osnovnih in obratnih sredstvih in obrazca o oceni izpada prihodka po naravni nesreči. 
 • V tej fazi informativno zbiramo tudi oceno stroškov čiščenja strojev, opreme in zalog, ki jo opredelite kot strošek dela zaposlenih v podjetju in/ali strošek zunanjih izvajalcev.
 • Vsota sredstev, dodeljenih po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, in sredstev, dodeljenih kot izplačilo zavarovalnega zneska, donacij ter sredstev, dodeljenih iz državnega proračuna in občinskih proračunov, ne more biti večja od dejanske škode. Praktično to pomeni, da ko s strani države, občine, zavarovalnice in drugih virov, oškodovanec prejme toliko sredstev (vključno z vrednostjo kredita) kot znaša vrednost dejanske škode, oškodovane ne more več dobiti dodatnih sredstev (ker bi to pomenilo, da je prejel več sredstev, kot znaša dejanska škoda).
 • Oceno škode na poslovnih stavbah je potrebno oddati svoji občini na obrazcu, ki ga objavi občina na svoji spletni strani (obrazec 4 iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode). Ocena škode na poslovnih stavbah se ne vključuje v oceno, ki jo boste podali na podlagi tega obvestila.

Navodila in obrazec za oceno škode v gospodarstvu

 • Poenostavljen obrazec za oceno škode v gospodarstvu in vloga za dodelitev predplačila

  Obrazci, prijavnice

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2