Vavčerski sistem je nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Žal je Slovenski podjetniški sklad z dne 19.6.2020 z objavo v Uradnem listu zaprl vse vavčerje, razen vavčerja za prenos lastništva. Če bodo sredstva iz tega naslova zopet na voljo, vas bomo seveda obveščali. 

Podjetja lahko hitro in na enostaven način prejmejo vavčerje za različne vsebine, dodatna prednost za podjetja pa je, da ni rokov za oddajo vloge, vavčerji so na voljo skozi vse leto in po oddaji vloge sledi hitra obravnava. Javni pozivi bodo odprti do konca leta 2022 oziroma do porabe sredstev.

Podjetja lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobijo sofinanciranje v višini do največ 60 %. Pri nekaterih vavčerjih so upravičeni stroški vse od 01.01.2019.

Najvišja vrednost, ki jo lahko podjetja pridobijo za posamezni vavčer je manjša od 10.000 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Pri tem je potrebno poudariti, da so v okviru posameznega vavčerja pogoji za obdobje upravičenosti nastalih stroškov in znesek maksimalne subvencije, ki jo lahko podjetje pridobi v okviru dotičnega javnega poziva, drugačni od splošnih pogojev o vavčerjih.

Popolna vloga za prijavo se malce razlikuje od vavčerja do vavčerja, za vse vavčerje pa velja, da je potrebno vlogo oddati preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada.

Za dostop do e-Portala je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V kolikor prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže SPOT svetovanj, torej tudi na Centru za podjetništvo in turizem Krško – SPOT svetovanje Posavje. Vendar se morate v e-portal predhodno registrirati in v rubriki Moji pooblaščenci izbrati SPOT svetovanje Posavje.

Naša regija je na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija, kar pomeni, da so za podjetja v naši regiji ponovno odprti vavčerji za certifikate kakovosti, za tržne raziskave, za dvig digitalnih kompetenc ter za digitalni marketing. 

Izkoristite priložnost za dokaj enostavne finančne spodbude malih vrednosti!

Pomoč pri pripravi vloge in informacije glede javnih pozivov lahko vsi zainteresirani dobijo na naši SPOT točki (CPT Krško, CKŽ 46), telefon 07/490 22 25 in 07/490 22 24 ali e-naslov: mateja.jurecic@cptkrsko.si in karmen.levak@cptkrsko.si.

Javni pozivi so odprti za naslednje vavčerje:

1.    Vavčerja za certifikate kakovosti

V okviru javnega poziva bodo sofinancirani upravičeni stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), stroški za pridobivanje oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

2.    Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

V okviru javnega poziva bodo sofinancirani naslednji upravičeni stroški:

 • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
 • prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
 • prevoda prijave…

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa je 5.000,00 EUR – brez vključenega popolnega preizkusa in do 9.999,99 EUR – z vključenimi popolnim preizkusom.

 

3.    Vavčer za tržne raziskave tujih trgovTRENUTNO ZAPRT

Sofinancirajo se upravičeni stroški tržnih raziskav – proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, s ciljem:

 • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
 • ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga,
 • priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga,
 • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

4.    Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe (za dva udeleženca s strani enega podjetja, in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju) na mednarodnem forumu in sicer:

 • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
 • stroški prevoza – to so stroški letala in/ali vlaka za udeleženca in/ali avtobus;
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

5.    Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja), in sicer:

 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,
 • stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali službenega vozila med državama za udeleženca (za službeno vozilo se prizna kilometrina nad 150 km po veljavni Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo z dne januar 2007),
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka;
 • Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

Stroški se lahko uveljavljajo samo za enega udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. 

6.    Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Upravičeni stroški se lahko uveljavljajo samo za tiste mednarodne sejme v tujini, na katerih SPIRIT Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge prejel iz strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva (ki jo je prejel na osnovi oddane prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija) na sejmu v tujini, za katerega uveljavlja upravičene stroške.

Sofinancirajo se stroški postavitve in opremljanja dela skupnega razstavnega prostora:

 • oblikovanje oz. design sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev),
 • postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije),
 • prevoz eksponatov oziroma logistika.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR. 

7.    Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca), ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija..

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega.

Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.  

8.    Vavčer za digitalni marketing

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija (http://dihslovenia.si/vavcer/):

 • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika.

Min. višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, max. višina subvencije pa 1.500,00 EUR.

 • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika.

Min. višina subvencije je 500,00 EUR, max. višina subvencije pa 2.000,00 EUR.

 • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine.

Min. višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, max. višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

 • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.

Min. višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, max. višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (od objave javnega poziva do 30.09.2023).

9.    Vavčer za pripravo digitalne strategije 

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji). Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih.

Upravičeni stroški:
– od objave javnega poziva do 30.9.2023
– prijavitelj mora pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 3).
– stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

10.    Vavčer za kibernetsko varnost

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija (www.dihslovenia.si/smernice/):

 • Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak.

Min. višina subvencije je 1.000,00 EUR, max. višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

 • Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99 EUR.

11. Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: – samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, – delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali – zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti:

 • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
 • notarski stroški,
 • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

12. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja

Namen vavčerja je podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravlljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti:

 • stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev,
 • stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju,
 • strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost (ang. EFQM Global Excellence Award).

Posebni pogoj za pridobitev omenjenega vavčerja je, da podjetje na dan oddaje vloge zaposluje vsaj 15 zaposlenih.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR v posameznem koledarskem letu.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023.

13.   Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

– 1. Sklop aktivnosti:  Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,

– 2. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,

– 3. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2020 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave tega javnega poziva (22.11.2019) in traja do 30.9.2023.

14.   Vavčer za prototipiranje

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam iz javnega poziva zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Prijavitelj je lahko MSP, ki je ustanovljen največ pet let od datuma oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v poslovni register).

Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (to je do oddaje zahtevka) najmanj enega zaposlenega.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).

Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO (praviloma v regiji kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt. Seznam SIO je dostopen na povezavi: https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio/seznam

SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno potrdilo SIO (Obrazec št.1), ki je obvezna priloga vloge.

Navodila za izvedbo intervjujev so objavljena tudi na spletni strani: https://www.spiritslovenia.si/razpis/332, na dnu strani, pod rubriko »Elektronski dokumenti«.

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 01.01.2020 in traja do 30.09.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev.

Stroški povezani z izdelavo prototipa so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi Potrdilo SIO o izdelanem prototipu (Obrazec št. 2), ki je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje:

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2