24.6.2024

Vavčer za pridobitev certifikatov – V3

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k:

 • pridobitvi certifikatov oz. k pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev,
 • vzdrževanju / obnovi certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve,

s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge in dvignila kakovost poslovanja oz. izdelkov.

Certifikati v okviru navedenih shem pokrivajo tudi nekatera ključna področja za rast in razvoj, kot so digitalizacija, zeleni prehod, krožno in trajnostno gospodarstvo.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja:

 • Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca).
 • Stroški nakupa standarda.
 • Stroški prve pridobitve, vzdrževanja in obnove certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese, storitve ter validacije okoljske izjave, pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

DDV ni upravičen strošek.

Sofinanciranje je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2024.

MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Višina financiranja:

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov.
 • Najnižja subvencija: 1.000,00 EUR.
 • Najvišja subvencija: 9.999,99 EUR.

Na javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge s sedežem v RS, ki:

 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
 • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
 • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopki.

Pridobitev certifikata:

Certificiranje (pridobitev, vzdrževanje in obnova certifikata) je postopek, ki ga izvede certifikacijski organ, ki je akreditiran oziroma priznan. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:

 • certifikacijski organ mora biti akreditiran ali priglašen s strani katerekoli od nacionalnih akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji. To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, PEFC, IFS, BRC;
 • certifikacijski organ mora biti priznan s strani nosilca standarda oziroma lastnika sheme. Navedeno velja za IATF, FSC, ECOLABEL (podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje), COSMOS.

Zahteve za vzpostavitev, preverjanje in potrjevanje ter registracijo sistema ravnanja z okoljem po shemi EMAS podaja uredba ES 1221/2009 s spremembami.

Posebni pogoji za pridobitev sofinanciranja:

 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • MSP mora imeti v času trajanja projekta najmanj enega (1) zaposlenega.
 • Certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov veljaven.
 • Certifikat mora biti izdan do dne oddaje zahtevka za izplačilo.
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno, vendar mora za vsak certifikat upravičenec oddati ločeno vlog.

Povezava do javnega poziva: Javni poziv in Pozivna dokumentacija.

Oddaja vloge je hitra in enostavna preko ePortala.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028 oz. do porabe sredstev.

Pomoč in informacije pri pripravi vloge in oddaji zahtevka

Prijaviteljem je v okviru točke SPOT Svetovanje na voljo brezplačna pomoč in strokovne informacije o posameznem vavčerju oz. objavljenem javnem pozivu pri:

 • prijavi na javni poziv (pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev) ter
 • oddaji zahtevka za izplačilo sredstev.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom so prijaviteljem dosegljive na SPS Maribor v času uradnih ur telefonsko od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 uro, na tel. 02/234-12-60 ter izven uradnih ur na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2