Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogočajo poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
 • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Roki za oddajo vloge: 20.01., 10.02. in 01.03.2022 do 14.00 ure, v kolikor sredstva ne bodo prej porabljena.

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita.

Splošni pogoji:

 • ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
 • podjetje ne sme biti v težavah,
 • nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa in drugih državnih institucij.

Povezava na razpis in razpisno dokumentacijo: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=142.

Vloge s prilogami je potrebno oddati preko ePortala Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Mateja Jurečič, SPOT Svetovanje Posavje – CPT Krško

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2