Financiranje iz omenjenega razpisa je upravičeno le, če je namenjeno odpravi gospodarske škode zaradi koronavirusa. To podjetje izkaže na podlagi zmanjšanja čistih prihodkov, kar je razvidno iz izkaza poslovnega izida 2020/2019.

Za razpis velja shema državnih pomoči de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, ki jo po tej shemi prejme podjetje, ne sme presegati 200 tisoč evrov v obdobju treh poslovnih let.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, tudi samostojni podjetniki, imeti pa morajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, to je lahko tudi nosilec dejavnosti pri s. p. Pri stanju zaposlenosti se gleda zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis.

Prijavitelj mora imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2020 z oceno vsaj SB8.

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je najvišji znesek posojila, od 5 do 50 tisoč evrov, z ročnostjo 2, 3, 4 ali 5 let. Kredit pa lahko predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri (EOM). EOM je letna obrestna mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec.

Kredit se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.11.2021 do 31.10.2022 in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oziroma za prispevke s. p. za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške ne sodijo nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano eno izmed naslednjih glavnih dejavnosti in jo tudi opravljajo, razvrščeno v področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z SKD 2008:

 • I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
 • I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
 • I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;
 • I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;
 • N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
 • N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
 • R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 • H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Na voljo so trije prijavni roki, 25. januar, 25. februar in 25. marec. Razpis se lahko zapre predčasno, če bodo sredstva porabljena.

Povezava na razpis in razpisno dokumentacijo: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=143.

Vloge s prilogami je potrebno oddati preko ePortal Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Mateja Jurečič, SPOT Svetovanje Posavje – CPT Krško

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2