28.12.2022

Vlada bo podjetjem subvencionirala plačilo visokih cen energentov v obdobju med 1. januarjem in 31. decembrom 2023.

Kdo je upravičen do pomoči ?

Do pomoči bodo upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja in zadruge, zasebni zavodi in društva ter zbornice in sindikati – za vse je pogoj, da opravljajo gospodarsko dejavnost ter da so bili registrirani do vključno 30. novembra 2021.

Med upravičenci ni malih poslovnih odjemalcev (ti imajo že regulirano ceno elektrike in plina) ter subjektov iz dejavnosti financ in zavarovalništva.

Kakšna je intenzivnost pomoči?

Upravičenci bodo lahko zaprosili za pomoč v višini med 40 % – 80 % upravičenih stroškov, in sicer nad 1,5-kratnikom dviga cen elektrike, zemeljskega plina in tehnološke pare v 2023.

Primerjava cene pa se bo izračunavala glede na povprečno ceno v 2021, razen v primeru upoštevanja načela sorazmernosti, ko se bo upoštevalo leto 2019.

 Katere vrste pomoči so predvidene?

Upravičenec bo lahko med petimi vrstami pomoči uveljavljal zgolj eno vrsto pomoči. Najnižja možna višina subvencije bo 600 evrov.

 • enostavna pomoč:

  upravičenci bodo prejeli povrnjenih 50 % upravičenih stroškov oziroma do višine dveh milijonov evrov skupne pomoči. Pomoč v kmetijstvu bo nižja, in sicer do 250.000 evrov in v ribištvu do 300.000 evrov.

 • posebne pomoči:

 • osnovna posebna pomoč bo lahko obsegala 50 % upravičenih stroškov in do največ štiri mio € skupne pomoči;
 • posebna pomoč za zmanjšano gospodarsko uspešnost 40 % upravičenih stroškov in do 100 mio €;
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja 65 % upravičenih stroškov in do 50 mio € ter
 • posebna pomoč v posebnih sektorjih 80 %upravičenih stroškov in do 150 mio €.

Pogoji glede pomoči

Ključen vstopni pogoj za vse vrste pomoči je, da so cene energentov v letu 2023 vsaj 1,5-krat višje od tistih, ki jih je podjetje (oziroma upravičenec) imelo v letu 2021.

Večino malega gospodarstva bo upravičeno do enostavne pomoči:

 • upoštevala se bo dejanska količina porabljenega energenta v letu 2023,
 • hkrati so določene najvišje dovoljene povprečne cene za leto 2021 za elektriko in zemeljski plin:
  • 62,26 € za električno energijo in
  • 26,40 € za zemeljski plin.
 • če imel upravičenec v letu 2021 dejansko povprečno ceno na enoto nižjo od zakonsko določene, v izračunu upošteva svojo dejansko ceno,
 • dobljena razlika, torej razlika med ceno iz leta 2023 in 1,5-kratnikom cene iz 2021, se pomnoži s porabljeno količino v določenem mesecu leta 2023.

Posebna pomoč

Za izračun upravičenih stroškov za posebne pomoči se lahko upošteva največ 70 % porabe podjetja v istem obdobju v letu 2021 – t.j : podjetje lahko dobi subvencijo v letu 2023 za tisti delež porabe, ki predstavlja največ 70 % porabe v 2021.

Skupno bo najvišja dovoljena pomoč za iste stroške in obdobje lahko znašala od 2 – 150 mio € na upravičenca.

Cene energentov so omejene:

Najvišja možna zgornja cena na enoto energenta v 2023, ki jo upravičenec lahko uveljavlja je omejena:

 • 510 evrov na MWh pri elektriki in
 • 160 evrov na MWh pri zemeljskem plinu.

Do posebne pomoči tudi niso upravičena podjetja, ki imajo ocenjeno ali že zakupljeno ceno v letu 2023 za električno energijo pod 150 € na MWh  oziroma za zemeljski plin pod 79 € na MWh. Če bo imel upravičenec nižjo povprečno ceno, bo uveljavljal slednjo.

Zakon za vsako kategorijo pomoči določa še dodatne pogoje.

Kje in kako se bodo podjetja lahko prijavila za to pomoč?

Upravičenec bo izpolnil digitalno vlogo v aplikaciji agencije SPIRIT Slovenija do 28. februarja 2023 do 12. ure.  V vlogi bo upravičenec ocenil količino in ceno za leto 2023 ali pa bo uporabil že znane podatke, če ima že sklenjeno pogodbo.

Kakšna je dinamika izplačil ?

Prvo izplačilo bo izvedeno do konca marca 2023 in bo obsegalo pomoč v višini 80 % ocenjene vrednosti pomoči za prvo trimesečje (januar-marec).

Nato bodo sledila redna mesečna izplačila v višini 80 % ocenjene vrednosti pomoči za posamezen mesec.

Preostanek 20 % pomoči bodo upravičenci lahko prejeli s poračunom dejanskih stroškov v februarju 2024, če bodo dejanski stroški večji od med letom izplačane pomoči.

Izplačana pomoč bo lahko največ do ocenjene vrednosti pomoči v vlogi. Če bo imelo podjetje nižje dejanske stroške, kot je dobilo med letom izplačano pomoč, bo moralo razliko vrniti v proračun.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 28.12.2022 Avtor: Karmen Levak

Vir: Uradni list RS št. 158/2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2