Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in lansirala tržne produkte na trg. 

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 15. 3. 2022, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev,
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani,
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije,
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah:

  • 1. tranša 10.000 EUR,
  • 2. tranša 12.000 EUR in
  • 3. tranša 32.000 EUR

Sredstva bodo pridobljena za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo: realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg.

Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov vsake posamezne razvojne faze operacije.

PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK PRED PRIJAVO NA RAZPIS:

Pred prijavo na razpis bodo imel vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2022, do predvidoma 13. 4. 2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 30 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2022.

Rok za prijavo je 10. 5. 2022 do 14. ure.

Povezava na razpis in razpisno dokumentacijo: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=148.

Vloge s prilogami je potrebno oddati preko ePortala Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Mateja Jurečič, SPOT Svetovanje Posavje – CPT Krško

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2