Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, malih in srednjih podjetjih s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000 evrov, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje vlagateljev, kot tudi okoljsko odgovorno ravnanje in višjo produktivnost, ob hkratnem ustvarjanju novih delovnih mest oziroma ohranjanju le-teh.

Z javnim razpisom se spodbujajo investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Upravičena območja v regiji Posavje so: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki.

UPRAVIČENCI:

 • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022;
 • so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev;
 • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove opreme in naprav);
 • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev;
 • stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis.
Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 100.000,00 EUR.

Stroški so upravičeni, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta javni razpis, do najkasneje 30. 9. 2023. Upravičeni stroški se bodo uveljavljali na osnovi dejansko plačanih stroškov.

Roka za prijavo sta dva, prvi je 29. marec 2022, drugi pa 12. april 2022.

Povezava na razpis in razpisno dokumentacijo: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 53, (02) 234 12 72 in (02)234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Vloge s prilogami je potrebno oddati preko ePortala Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

VSEBINA VLOGE:

 1. Prijavni list z izjavami vlagatelja.
 2. Neobvezujoči predračuni in ponudbe.
 3. Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja.
 4. Predstavitveni načrt podjetja s finančnim načrtom.
 5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON.
 6. Okoljski certifikat vlagatelja, oziroma izjava vlagatelja, da z okoljskim certifikatom ne razpolaga.
 7. Dokazila/izjave glede zaprtja finančne konstrukcije projekta.

Mateja Jurečič, SPOT Svetovanje Posavje – CPT Krško

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2