Mikro, mala in srednje velika podjetja imajo sedaj na voljo finančne spodbude za digitalno transformacijo. Razpis je objavil Slovenski podjetniški sklad. Kako priti do teh finančnih spodbud in kakšni so pogoji za kandidiranje, si preberite v nadaljevanju.

Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih;
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

 Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.

Upravičenci so MSP-ji z min. 5 zaposlenimi na dan objave razpisa (18.6.2021) in so organizirani kot gospodarska družba, s.p. ali zadruga. Več o pogojih najdete tukaj

Vlagatelj pripravi in odda vlogo v digitalni obliki na ePortal Sklada. Vloga za sofinanciranje vsebuje:

 • Spletni obrazec Sklada »Prijavni list z izjavami podjetja« digitalno podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja za zastopanje,
 • Akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije s podrobnim terminskim načrtom, ki opredeljuje faze izvedbe,
 • Predstavitveni načrt podjetja s finančnim načrtom ter bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnje zaključeno leto, oddana na Ajpes,
 • Izpolnjen in potrjen obrazec (pooblastilo za preverjanje podatkov pri FURS),
 • Dokazila/izjave glede zaprtja finančne konstrukcije operacije,
 • Dodatna pojasnila/dokazila povezana z oceno vloge (diplomo za zaposlenega odgovornega za raziskave, razvoj in izvedbo, izveden varnostni test).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:

 •  stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije).
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (zgolj za stroške s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča  ter ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost);
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije ter / ali stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije. Upravičenec lahko uveljavlja stroške za največ dva zaposlena hkrati, pri čemer štejejo za upravičene do sofinanciranja od dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju
 • posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene.

Sofinanciranje bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«.

Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne oz. relevantne ponudbe. V kolikor gre za specifično storitev ali opremo sestavljeno po meri upravičenca ali pa na trgu ne obstaja več ponudnikov, mora upravičenec predložiti dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki bo dokazovala gospodarno ravnanje ter tržno ceno, v skladu s prejšnjim odstavkom.

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 do največ 100.000,00 .

Rok za predložitev vlog je 1. 9. 2021 do 14. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Operacija se ne sme začeti pred 1. 10. 2020. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele od 1. 10. 2020 naprej

 Merila za ocenjevanje vlog:  

 1. Ocena projekta digitalne transformacije vlagatelja – 35 točk
 2. Ocena skladnosti akcijskega načrta z zastavljenimi cilji – 20 točk
 3. Vpliv na okolje – 20 točk
 4. Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega – 15 točk
 5. Status vlagatelja – 10 točk

 Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk.

Ob zaključku operacije je potrebno v IS eMA oddati popolni zahtevek – najkasneje do 8.10.2022.

Razpisna dokumentacija in več o javnem razpisu najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2