22.8.2022

Večina običajno začne poslovno dejavnost opravljati kot s.p., ki je privlačna oblika na začetku poslovne poti, ko je običajno še majhen obseg poslovanja, prihodki in končni dobiček so nižji, ni potreben ustanovitveni kapital. Skozi poslovanje pa se pojavlja več razlogov, zaradi katerih je smiselno razmišljati o preoblikovanju v d.o.o.

Razlogi so npr.: zaradi širitve poslovanja in posledičnega povečanega obsega prihodkov, zaposlovanja večjega števila delavcev, povečanih poslovnih tveganjih in povezani večji odgovornosti, potrebe po večjem financiranju, potencialnega vstopa novih partnerjev in pozitivnega vpliva na konkurenčnost, pri poslovanju na tujih trgih so različice d.o.o. bolj priznane,  posamezni javni razpisi zahtevajo določeno pravno subjektiviteto prijavitelja, ipd.

Zakaj bi bilo smiselno razmišljati o preoblikovanju s.p. v d.o.o.? 

Statusno preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. podjetnikom prinaša koristi

 • Novi d.o.o. kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna in poslovna razmerja, ki so povezana s prenesenim podjetjem samostojnega podjetnika. V tem primeru npr. ni potrebno spreminjati obstoječih pogodb o poslovnem sodelovanju s kupci in dobavitelji, pogodb o zaposlitvi ter drugih poslovnih razmerij, saj d.o.o. prevzame vsa poslovna razmerja, ki jih je sklenil podjetnik, ter tako prevzame vse njegove obstoječe pravice in obveznosti iz teh razmerij.
 • Pri d.o.o. je davčna obremenitev pri višjih dobičkih manjša kot pri s.p. (če ne gre za obdavčitev po načelu normiranih stroškov).
 • Družbenik pri d.o.o. za obveznosti družbe ne odgovarja osebno, temveč odgovarja družba do višine njenega premoženja.
 • Možnost dokapitalizacije z vstopom novih družbenikov, kar pri s.p ni možno.
 • Preoblikovanje s.p. v d.o.o. podjetniku omogoča, da obdrži pokojnino ter hkrati ostane družbenik v d.o.o. in posledično prejema dividende, pa tudi da svoje naslednike z možnostjo vstopa v družbo omogoči, da zasedejo izvršne funkcije in podobno.

Katere so možnosti prenosa podjetja s.p. na d.o.o.?

Podjetnik se lahko statusno preoblikuje na dva načina:

 1. Podjetje prenese na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa,
 2. Podjetje prenese na že obstoječo kapitalsko družbo.

Prenos je opravljen in učinkuje po vpisu v sodni register, prej in vmes pa je treba pripraviti določeno dokumentacijo in izvesti nujne postopke. Preoblikovanje je možno kadarkoli v letu in ne le po končnem letnem poročilu.

Pri prenosu podjetja:

 • preidejo na družbo tako podjetje podjetnika kot vse njegove pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem;
 • družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja (v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika);
 • se na družbo prenese celotno podjetje, vendar ni potrebno, da se celotno premoženje vloži v osnovni kapital družbe (lahko npr. samo zakonsko predpisan minimum, preostale vrednosti pa razporedi na druge bilančne postavke).

Kako poteka prenos podjetja na novo kapitalsko družbo?

Prenos se opravi na podlagi enostranskega pravnega posla oziroma sklepa podjetnika o njegovem preoblikovanju, potem pa se nadaljuje pri notarju, ki  dokumente overi in jih predloži na sodni register. Vse ti postopki  trajajo približno od enega do treh mesecev.

Postopek prenosa poteka v več korakih.

a) Aktivnosti pred preoblikovanjem

Način in obdobje obveščanja partnerjev, zaposlenih, upnikov ipd. glede nameravanega preoblikovanja je po novem  prepuščeno odločitvi podjetnika. Februarja 2021 je namreč začela veljati sprememba Zakona o gospodarskih družbah, s katero je prenehala obveznost samostojnih podjetnikov, da pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prenosom podjetja namero objavijo na spletnem portalu AJPES. Vendar je kljub temu priporočeno, da se deležnike podjetja obvesti pred preoblikovanjem in ne šele po njegovi izvedbi.

Pri tem je pomembna določitev datuma prenosa kot obračunski dan za statusno preoblikovanje podjetnika. Dan obračuna prenosa podjetja je bilančni presečni dan po stanju, na podlagi katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja (odprte terjatve in obveznosti s.p. ter osnovna sredstva).  V primeru, da je vrednost prenesenega podjetja večja od 100.000 € (vrednost bilančne postavke kapitala) je potrebna prisotnost pooblaščenega revizorja, ki ga v nepravdnem postopku imenuje sodišče. Od dneva obračuna prenosa podjetja dalje se šteje, da so dejanja podjetnika, ki je izvedel prenos s.p. na d.o.o., opravljena za račun nove ali prevzemne kapitalske družbe.

b) Sklep podjetnika o prenosu podjetja (v pisni obliki) ter akt o ustanovitvi družbe

V sklepu o prenosu morajo biti navedeni:

 • firma in sedež podjetnika,
 • izjava o prenosu podjetja in
 • vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa z opisom podjetja. Premoženje se navadno opredeli v bilanci stanja, ki se priloži k sklepu o prenosu.

Sklepu o prenosu mora biti priložen tudi akt o ustanovitvi družbe, z navedbo, da je družba ustanovljena s prenosom podjetja podjetnika (tega po navadi pripravi notar).

c) Prijava za vpis v sodni register

Podjetnik mora vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja pri registrskem organu – postopek registracije po navadi uredi notar.

Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev.

d) Sklep o registraciji novega podjetja in izbris s.p.

Registrski organ izda sklep o registraciji in hkrati vpiše prenos podjetja in ustanovitev nove družbe. Pri vpisu le-te je treba v register vpisati, da je družba nastala namensko – torej s prenosom podjetja podjetnika. Z vpisom prenosa podjetnik preneha opravljati dejavnost, podjetje podjetnika v skladu s sklepom o prenosu podjetja preide na novo družbo, podjetnik pa postane imetnik deležev nove družbe. Ajpes po prejemu sklepa sodišča o vpisu prenosa podjetja, s.p. izbriše iz Poslovnega registra po uradni dolžnosti.

Aktivnosti po registraciji novoustanovljenega podjetja 

Če je bil s,p. zavezanec za DDV, je potrebno potem, ko je statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika vpisano v sodni register, potrebno izvesti še ustrezno registracijo novoustanovljenega podjetja za namene DDV.

Opraviti je potrebno tudi morebiten prepis lastništva nepremičnin v zemljiški knjigi in pri sredstvih (prevozna sredstva) pri katerih se vodijo javne evidence.

Zadnji davčni obračun za s.p. je potrebno predložiti v 30 dneh od dne, ko statusno preoblikovanja samostojnega podjetnika vpisano v sodni register.

Istočasno s tem je potrebno prenos s.p. na d.o.o. ustrezno davčno priglasiti, s čimer si podjetnik zagotovi davčno nevtralno obravnavo take transakcije (torej pri transakciji ni plačila davkov). Davčno nevtralen status velja zgolj za tisti prenos s.p. na d.o.o. kjer so izpolnjeni zakonsko zahtevani pogoji (npr. podjetnik prenosnik mora svoj delež v pravni osebi, ki ga je pridobila s preoblikovanjem obdržati vsaj 36 mesecev).

Stroški in možnosti sofinanciranja preko vavčerskega sistema

Postopek preoblikovanja, ki ga izvede sodišče, in postopek izbrisa samostojnega podjetnika, ki ga izvede AJPES, sta brezplačna. Podjetniku pa običajno nastanejo stroški za pripravo listin, ki jih je potrebno predložiti sodišču v postopku preoblikovanja ter za storitve notarja in drugih strokovnjakov (npr, davčni svetovalci, pravniki). Pomembno je, da je celoten postopek voden strokovno, saj se s tem izognemo nepričakovanim zapletom, predvsem na davčnem področju.

Vavčerski sistem podjetjem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev za različne vsebine, med drugim tudi za statusno preoblikovanje preko vavčerja za statusno preoblikovanje družb.  Za ta proces je možno pridobiti 60 % financiranje upravičenih stroškov vključenih zunanjih strokovnjakov (npr. stroški zunanjega svetovalca za statusno preoblikovanje, notarski stroški, stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, DDV ni upravičen strošek).

Dokazuje se z računi oz. z dokazili določenimi v pozivni dokumentaciji, minimalna subvencija je 1.000 €, najvišja pa 5.000 €. Vlogo na javni poziv, z vsemi zahtevanimi prilogami, je potrebno oddati izključno preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada – https://eportal.podjetniskisklad.si.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

Viri:
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in kasnejše spremembe)
https://www.ajpes.si/novica/Objave_obvestil_o_nameravanem_prenehanju_opravljanja_dejavnosti_s.p.?id=477

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 22.8.2022 Avtor: Karmen Levak

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2