Veliko podjetnikov pride to neke točke v poslovanju, ko želijo izpreči, se upokojiti ali preprosto začeti z novimi izzivi. Svoje podjetje pa nočejo kar zapreti, ampak želijo, da živi naprej. Ena izmed možnosti za to je prenos podjetja na drugo (pravno ali fizično) osebo.

Katera je zakonska podlaga za prenos podjetja?

Zakonska podlaga za prenos podjetja je naveden v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in sicer v 72a. ter 72b. členu. S prenosom podjetja vstopa podjetnik prevzemnik tudi v vsa pravna razmerja, ki jih ima v zvezi s prenesenim podjetjem. V tem primeru govorimo o univerzalnem pravnem nasledstvu.

Kakšen je postopek prenosa podjetja na drugo fizično osebo?

 • Pri notarju skleniti pogodbo o prenosu podjetja (torej v obliki notarskega zapisa). Zakonodaja predpisuje, kaj mora biti nujno navedeno v takšni pogodbi:
  • firma in sedež podjetnika
  • morebitno izrecno soglasje glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika ter morebitno izrecno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika
  • izjava o prenosu podjetja
  • vrednost podjetja na dan obračuna prenosa podjetja (t.j. bilančni presežni dan) z natančnim opisom podjetja. Opis mora biti skladen z ustreznimi listinami (npr. letna bilanca stanja, vmesna bilanca stanja oz. drug ustrezne računovodski izkaz), na podlagi katerih je možno določiti vrednost podjetja. Predložene listine na nad prijave za vpis podjetja ne smejo biti starejše od treh mesecev.
 • Objava prenosa. To lahko stori s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja ali v svojih poslovnih prostorih. Objava mora biti vsaj 15 dni pred prenosom in mora vsebovati namero prenosa podjetja ter  datum prenosa.
 • Vloga prijave za vpis prenosa podjetja na točki SPOT oz. pri AJPES, z vsemi potrebnimi dokumenti.
 • AJPES po uradni dolžnosti izbriše iz Poslovnega registra podjetnika, ki je prenesel svoje podjetje na prevzemnika.

Ali je možen le delni prenos podjetja na drugo fizično osebo?

Da, glede na 72b. člen je možen tudi prenos le dela podjetja.

Postopek je podoben kot pri prenosu celotnega podjetja, le da v tem primeru v pogodbi o prenosu podjetja ni potrebno priložiti izrecnega soglasja glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika ter morebitno izrecno soglasje glede uporabe matične številke podjetja.

Samo po sebi se razume, da v tem primeru AJPES ne izbriše podjetnika iz Poslovnega registra po uradni dolžnosti, saj podjetnik z delnim prenosom podjetja ne preneha opravljati dejavnosti.

Ali je možen prenos podjetja (s.p.-ja) na kapitalsko družbo?

Da, to je možno in sicer tako na a) novoustanovljeno kapitalsko družbo (ki je ustanovljena zaradi tega prenosa) kot tudi na b) prevzemno kapitalsko družbo (torej na družbo, ki je pred prenosom že obstajala).

Kakšna je razlika med tema dvema postopkoma?

 1. Pri prenosu na novoustanovljeno kapitalsko družbo podjetnik sprejme sklep (v pisni obliki) o prenosu podjetja ter akt o ustanovitvi družbe. Če vrednost prenesenega podjetja znaša manj kot 100.000 €, ni potrebno, da ustanovitev nove družbe pregleda ustanovni revizor. Nato podjetnik objavi prenos ter poda predlog za vpis prenosa podjetja v sodni register na SPOT točki (AJPES). Podjetnik postane imetnik deležev nove družbe, saj podjetje preide na novo družbo. Sodni register o vpisu prenosa podjetja obvesti AJPES, ki izbriše podjetje iz Poslovnega registra Slovenije.
 2. Pri prenosu podjetja na že obstoječo kapitalsko družbo pa je osnovni dokument prenosa pogodba o prenosu podjetja, podpisana med podjetnikom in poslovodstvom in mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Tudi tu sledi objava ter predlog za vpis prenosa podjetja.

Na kaj je potrebno še biti pozoren pri prenosu podjetja?

Pozorni moramo biti na poravnane davčne obveznosti (prevzemnika) in urejene računovodske papirje. Preveriti je potrebno tudi vse davčne vidike prenosa, kajti pod določenimi pogoji je možen tudi davčno nevtralni prenos podjetja, o katerem je nekaj informacij v nadaljevanju.

Kdaj je prenos podjetja davčno nevtralen?

Prenehanje opravljanje dejavnosti starega zasebnika je pogoj za davčno nevtralnost transakcije.
Davčno nevtralen prenos je možen pod določenimi pogoji (51.člen Zakona o dohodnini):

 1. kadar gre za prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja na drugo fizično osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti ali upokojitve na zakonca (to velja tudi za zunajzakonskega partnerja), otroka, posvojenca ali pastorka in so izpolnjeni pogoji:
  • novi zasebnik nadaljuje z opravljanjem dejavnosti v Sloveniji
  • novi zasebnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube z upoštevanjem na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca
  • novi zasebnik prevzame rezervacije, ki jih je oblikoval podjetnik, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti
 1. kadar gre za prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca zaradi statusnega preoblikovanja in so izpolnjeni naslednji pogoji: 
  • nova pravna (prevzemna) oseba je rezident
  • nova pravna (prevzemna) oseba mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube z upoštevanjem vrednosti na zadnji dan obdobja, za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri statusnem preoblikovanju podjetnika.
  • nova pravna (prevzemna) oseba prevzema rezervacije, ki jih je oblikoval zavezanec, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti
  • fizična oseba se zaveže, da bo svoj delež v pravni osebi, pridobljen s statusnim preoblikovanjem, obdržala najmanj 36 mesecev.

V obeh primerih je pomembno, da so zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni vsaj 5 –let, sicer se prihodki obdavčijo kot drugi dohodki fizične osebe.

Takšno, davčno nevtralno obravnavo je potrebno priglasiti davčnemu organu, pri katerem je vpisan v davčni register in sicer na posebnem obrazcu, ki so na voljo na  spletni strani državnega davčnega portala.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

 Viri:
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in kasnejše spremembe)
Zakon o dohodnini (Zdoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 in kasnejše spremembe)
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=dohodek_iz_dejavnosti_prenehanje_fod

 Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 7.9.2020 Avtor: Karmen Levak

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2