26.10.2022

Podjetja, ki so utrpela škodo zaradi povišanih cen zemeljskega plina in elektrike, bodo lahko vlogo za pridobitev pomoči oddala v elektronski obliki prek aplikacije agencije SPIRIT v prvi polovici novembra. 

Nekaj osnovnih informacij in zakonodajna podlaga

Podjetja (oz. upravičenci, ki opravljajo gospodarsko dejavnost) in so utrpela škodo zaradi povišanih cen zemeljskega plina in elektrike, bodo lahko vlogo za pridobitev pomoči oddala v elektronski obliki prek aplikacije agencije SPIRIT, predvidoma od 1. do 15. novembra 2022.

Zakonodajna podlaga za pomoč  in vsi pogoji so določeni v zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi velikih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina ((ZPGVCEP-), potrebno pa je upoštevati še spremembo zakona). Na enem mestu si lahko preberete čistopis zakona ZPGVCEP, kjer je tudi več o pogojih in oddaje vloge.  Ne bo objavljen poseben razpis, aktivirala se bo samo aplikacija na agenciji Spirit  za oddajo vloge (predvidoma 1.11 od 12. ure dalje), povezava do aplikacije pa bo objavljena 31. oktobra 2022.

Novela zakona je razširila krog upravičencev: poleg gospodarskih družb in zadrug so upravičeni tudi subjekti iz primarnega kmetijstva in ribištva, zasebna društva in zavodi ter gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Upravičen strošek je »strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec« in v kolikor seveda izpolnjuje tudi vse ostale pogoje skladno z zakonom, med drugim mora biti povečanje cen večje od dvakratnika povprečja.

Katere vrste pomoči so predvidene in bistvene značilnosti?  

Enostavna pomoč je namenjena vsem upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz ZPGVCEP in je izračunana višina pomoči nižja od 500.000 €. Potrebno je biti pozoren, ali upravičenec ne spada med male poslovne odjemalce (npr. manjši gostinski lokali), saj zanje velja, da ne morejo uveljavljati pomoči od 1.9.2022 naprej (zaradi reguliranih cen).

Tudi posebna pomoč je namenjena vsem upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz ZPGVCEP – razlika z enostavno pomočjo je v tem, da se lahko prejmejo višje višine pomoči (do 2 mio EUR) in da je že pri sami vlogi potrebno predložiti vsa dokazila.

Skladno z zakonom je mesečna izguba pogoj zgolj za energetsko intenzivna podjetja. Za ostala podjetja so na voljo enostavna in posebna pomoč.

Torej, predvidene so 3 vrste pomoči, glede na to pa so potrebne tudi različne priloge in dokazila, katere so navedene v nadaljevanju:

 1. Enostavna pomoč
 • Do največ 500 tisoč €
 • Do 50% upravičenih stroškov
 1. Posebna pomoč
 • Do max. 2 mio €
 • Do 30 % upravičenih stroškov
 1. Pomoč za energetsko intenzivna podjetja
 • 2 mio €
 • 50 % upravičenih stroškov in max. 80 % izgub iz poslovanja

Upravičenec lahko dvigne ceno svojih proizvodov in storitev za največ 10% zaradi povišanja cen električne energije in zemeljskega plina (v upravičenem obdobju 1.6 – 31.12.2022).

Kako bo potekala oddaja vloge ? 

Prijava na pomoč po ZPGVCEP bo potekala preko posebne aplikacije, zato bo potrebno pridobiti novo soglasje prav za ta ukrep. Tudi če je denimo zunanji računovodski servis za neko podjetje v preteklosti že oddajal vlogo na nek razpis oz. javno povabilo in je imel takrat pooblastilo podjetja, bo moral za ukrep energetske pomoči znova pridobiti pooblastilo za oddajo vloge.

Za oddajo vloge bodo morali imeti zakoniti zastopniki podjetij kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed izdajateljev, CA), ki so navedeni v seznamu na 3. strani navodil AJPES za uporabo spletnega programa eEDP.

Namreč, izključno zakoniti zastopniki bodo lahko posamezne priloge ter samo vlogo tudi digitalno podpisali (ročnega podpisovanja dokumentov ni). Zato je nujno, da si zakoniti zastopniki potencialnih vlagateljev čimprej uredijo digitalno potrdilo.

Če vlogo ne bo oddal zakoniti zastopnik (kar bo v večini primerov), bo uporabnik aplikacije najprej potreboval pooblastilo podjetja. Pooblastilo se bo generiralo avtomatsko v obliki pdf v sami aplikaciji za oddajo vloge, kjer bo potrebno navesti podatke pooblaščenca ter podatke o njegovem kvalificiranem digitalnem potrdilu (izdajatelj in serijska številka), ki bodo vključeni v samo pooblastilo. Podpisano pooblastilo se bo naložilo v aplikacijo. Potrebno je biti pozoren, ker bo to pooblastilo lahko podpisal zakoniti zastopnik samo s kvalificiranim digitalnim potrdilom (pisno pooblastilo torej ne pride v upoštev).

Torej, za sam vstop v aplikacijo prijavitelji še ne bodo potrebovali kvalificiranega digitalnega potrdila, bo pa le to potrebno za podpis vloge in ostalih prilog/dokazil. Za podpisovanje torej ni pooblaščanja.

Torej, v praksi bo v večini tako, da bo tisti, ki pripravlja vlogo vnašal v aplikacijo podatke in vlogo (na koncu) oddal (na podlagi pooblastila), vendar bo moral prej vse dokumente in vlogo digitalno podpisati zakoniti zastopnik. Na kratko torej, uporabnik aplikacije ne bo mogel podpisati dokumente in vloge, pripravo vloge in oddaja dokumente pa bo lahko.

Vnos v aplikacijo je predviden v obdobju od 1. 11. do 15. 11. 2022, pri čemer čas oddaje ne vpliva na prednostno obravnavo vloge.

Priloge k vlogi so različne glede na vrsto pomoči 

Priloge in dokazila k vlogi so različna glede na vrste pomoči:

 1. Za enostavno in posebno pomoč med drugim izjave:
 • da upravičenec nabavlja električno energijo in zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec,
 • da skupna višina enostavne pomoči za gospodarstvo skupaj z drugimi pomočmi ne presega 500 tisoč €,
 • da upravičenec cene svojih izdelkov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 % v upravičenem obdobju, od 1.6 do 31.12.2022.
 1. za energetsko intenzivno podjetje med drugim:
 • izjava, v kateri upravičenec oceni, da mu je nastala mesečna izguba iz poslovanja,
 • odločbo ali drugo dokazilo davčnega organa, s katerim dokazuje, da je energetsko intenzivno podjetje,
 • dokazilo o mesečni izgubi iz poslovanja na podlagi računovodskih izkazov.

Izjave bodo del aplikacije in jih bo upravičenec potrdil v aplikaciji.

Kateri podatki se bodo vnašali v aplikacijo? 

 • cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v € za MWh, na dve decimalke natančno) in ne vključuje vračil davkov (npr. trošarine) in dajatev (za leto 2021 za vse mesece, za leto 2022 pa samo za upravičeno obdobje, torej junij–december). Za izračun se torej uporablja samo cena električne energije oz. zemeljskega plina, brez omrežnin in drugih dajatev, strošek DDV se ne vključuje.
 • porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v MWh), in sicer za leto 2021 in 2022 od junija do decembra;
 • če gre za energetsko intenzivno podjetje, bo treba vpisati še izgubo.

Posebnosti pri upravičenih stroških

 • V kolikor ima podjetje registrirano, da oddaja nepremičnine v najem, je to del gospodarske dejavnosti in to lahko upošteva pri izračunu upravičenih stroškov.
 • Velja pogoj glede izplačila poslovodstvu in sicer za vse vrste pomoči: upravičenec ne sme izplačati dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2022 (npr. za leto 2021) oziroma za leto 2022 (torej npr. v letu 2023 ne sme izplačati za leto 2022). Lahko pa izplača nagrade zaposlenim.
 • Pomoč lahko prejmejo podjetja le za tisti del stroškov, ki jih ne prenašajo na morebitne najemnike.
 • Podjetje, ki je opredeljeno kot mali poslovni odjemalec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za obdobje od 1. septembra 2022 dalje. Torej, v skladu s 3. členom Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) mali poslovni odjemalci, katerih povprečna letna poraba plina ne presega 100 MWh oziroma je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh merilnih mest električne energije enaka ali manjša od 86 kW, od septembra do decembra 2022 niso upravičeni do pomoči.

Značilnosti in posebnosti pri vnosu podatkov v aplikacijo 

 • Vrstni red vnosa podatkov v aplikacijo:
  • Upravičenec najprej vnese cene električne energije oz. zemeljskega plina za vse mesece 2021 in aplikacija izračuna povprečje za leto 2021.
  • Nato vnese podatke o cenah in količinah po mesecih za 2022 (za junij – september 2022 dejanske podatke z računov in za oktober – december 2022 ocenjene cene in količine).
  • Aplikacija preračuna povečanje cen za posamezni mesec glede na povprečje upravičenca v letu 2021. Povečanje cen mora biti večje od dvakratnika povprečja. Na ta način se izračuna za vsak mesec.
 • V aplikacijo se bodo vnašale vrednosti v MWh (potrebna bo torej pretvorba iz kWh v MWh, npr. 825 kWH je 0,855 MWh).
 • Podatki za elektriko in zemeljski plin se bodo v vlogo vpisovali posebej, za vsak mesec posebej kot povprečno ceno (skupaj za MT in VT – torej sešteti vse tarife in zračunati povprečno ceno / enoto v € / MWh)). Sešteti je potrebno torej vse zneske energije (brez davka, trošarin, omrežnin in ostalo) in deliti z vsoto količin, da dobimo povprečno ceno na enoto. Podatke se torej ne bo vpisovalo ločeno za MT in VT, prav tako tudi ne za lokacije.
 • Za leto 2021 se bo vnesla cena /enoto (v € /MWh) za vsak mesec posebej in količina v MWh za obdobje od junija do decembra.) Povprečna cena za leto 2021 se izračuna na podlagi seštevka cen vseh mesecev leta 2021, ki se deli s številom mesecev v letu 2021.
 • Primer izračuna: upravičenčevo povprečje za leto 2021 je 120 €, cena v juniju 2022 pa je 260 €, je povečanje cen 20 € (260 € – 2 x 120 €). Poraba v juniju je 1.200 MWh. Zato je upravičen strošek: 20 € x 1.200 MWh = 24.000 €. Višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov (enostavna pomoč), torej 12.000 EUR. Na ta način se izračuna za vsak mesec posebej. Oglejte si primer informativnega izračuna oz. prikaz izračuna mesečnega povprečja na Spiritovi strani. 

Podjetja bodo lahko za porabo v oktobru, novembru in decembru oddala le oceno stroškov.

Kako je pri povezanih podjetjih?

V kumulacijo se upoštevajo samo zneski pomoči povezanih podjetij prejeti v posamezni državi članici EU. V kolikor je tuje podjetje prejelo pomoč po začasnem kriznem okvirju EU v drugi državi članici, se ta znesek ne sešteva v zneske pomoči v Sloveniji.

Kdaj bodo podjetja vnesla dejanske stroške za obdobje oktober – december 2022 ?

Podjetja bodo dejanske podatke vnesla v aplikacijo v drugi polovici januarja 2023 (predvidoma 16 -31.1.2023).

Če se uveljavlja posebno pomoč za gospodarstvo ali pomoč za energetsko intenzivna podjetja, ob tem predloži tudi račune, dokazila o plačilu in druga dokazila o pravilnosti podatkov.

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah 

Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2023.

Dodatne informacije  

Za dodatne informacije in pojasnila je mogoče zaprositi prek elektronskega naslova energenti@spiritslovenia.si. Odgovore objavljajo na spletni strani v rubriki Odgovori na vprašanja.

Klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju vloge in podpisovanju dokumentov: 051 277 880
Dostopen je med 2. in 15. 11. 2022, in sicer vsak delovnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure.

Pomoč pri pripravi vloge  ter za vse ostale informacije lahko vsi zainteresirani dobijo na SPOT svetovanje Posavje, Center za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 26.10.2022 Avtor: Karmen Levak

Viri: 

 1. Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666
 2. Sprememba prej navedenega zakona – novela: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/62cccc57af2590dfa22741eb7eb0672caffeedee521deb13dbc28211c0ce80bb
 1. Viri – spletna stran agencije Spirit: https://www.spiritslovenia.si/razpis/392

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2