Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma. V nadaljevanju je kratek povzetek razpisa.  

Kdo se lahko prijavi? 

Prijavitelji oz. ciljne skupine so mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Prijavitelj mora biti registriran za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):

 • 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 • 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
 • 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 • 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča) in
 • 56.101 (restavracije in gostilne).

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost turističnih kapacitet.

Kateri so upravičeni stroški?    

 1. Energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
 2. Stroški informiranja in komuniciranja,
 3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Kakšna je upravičenost stroškov? 

Sredstva se bodo upravičencu izplačala na osnovi popolnega in v informacijskem sistemu e-MA pravilno oddanega posameznega zahtevka za izplačilo. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.

Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR, kolikor znaša največja intenzivnost državne pomoči, ki je določena s shemo državne pomoči de minimis, ob upoštevanju pogojev glede dodeljevanja pomoči enotnemu podjetju.

Stroški oz. izdatki upravičenca bodo upravičeni od datuma predložitve vloge za sofinanciranje, razen stroški za izdelavo energetske izkaznice oz. elaborata gradbene fizike, ki so lahko upravičeni od objave javnega razpisa. Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca se zaključi najkasneje 30. 9. 2022.

Kateri so roki za oddajo vloge? 

 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021.

Več o razpisnih pogojih, oddaji vloge, merilih za ocenjevanje, vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.

 

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2