Veljavnost paketa PKP5  (Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19) je od 24.10.2020, vendar je nekatere ukrepe mogoče uveljavljati za nazaj (od 1. oktobra oz. 1. septembra). Pri večini ukrepov, ki se nanašajo na pomoč gospodarstvu, gre za podaljšanje ukrepov, kot npr.: povračila nadomestil plač zaposlenih zaradi karantene in višje sile, medtem ko sta npr. delno povračilo prihodka zaradi karantene ali višje sile pri samozaposlenih in kratkotrajna bolniška novosti.

V nadaljevanju so zbrani pomembni ukrepi za podjetnike in podjetja, z datumi in roki, ki se jih je potrebno držati pri koriščenju pomoči.

Podaljšanje delnega subvencioniranja čakanja na delo od doma

 • Ukrep subvencioniranja čakanja na delu doma je podaljšan do konca leta 2020 (velja od 1. oktobra) za vse panoge, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 odstotkov glede na leto 2019.
 • Zaposleni na čakanju dobi nadomestilo v višini 80 odstotkov povprečne mesečne plače (bruto I) za polni delovni čas, ki pa ne sme biti nižje od minimalne plače. Povračilo nadomestila delodajalcem znaša 80 odstotkov izplačanega nadomestila oz. max. 892,50 €.
 • Vlogo za povračilo nadomestila plače je potrebo oddati elektronsko preko portala ZRSZ, v 8-ih dneh od napotitve zaposlenega na čakanje. Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo novega zakona, je potrebno vlogo oddati 8 dni od sprejetja zakona (najkasneje do 02.11.2020).
 • delodajalec ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

 • Upravičeni so delodajalci, pravne in fizične osebe (vpisane v PRS pred 13.3.2020), ki imajo z zaposlenimi sklenjene pogodbe za polni delovni čas ter min. 10 odstotkov zaposlenim ne morejo zagotavljati 90 odstotkov dela.
 • Na portal za delodajalce je potrebno posredovati obvestilo v 3-ih dneh od odreditve zaposlenim delo za krajši delovni čas. Obvestilo naj vsebuje: naziv in matično št. delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom in datum odreditve takšnega dela.
 • V 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom je potrebno posredovati pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.
 • Subvencijo uveljavljate z vlogo, ki jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oddate elektronsko na portalu Zavoda za zaposlovanje.
 • Za posameznega zaposlenega bo možno uveljavljati do največ 20 ur subvencij, najmanj pa 5 ur. Za oddelani del delovnega časa mora zaposleni dobiti polno plačo v skladu s pogodbo o zaposlitvi, za neoddelani del pa je povračilo zaposlenemu 80 % od plače po pogodbi .
 • Vlogo za subvencijo je možno oddati do 10. decembra 2020, če ukrep ne bo podaljšan.
 • V primeru, da zaposlenemu oddate novo odredbo (npr.: sprememba obsega skrajšanega delovnega časa), je potrebno novo odredbo posredovati na zavod za zaposlovanje v 8 delovnih dneh od odreditve.
 • Če zaposlenega, za katerega uveljavljate subvencijo za skrajšani delovni čas, pozovete k opravljanju dela s polnim delovnim časom, morate o tem predhodno obvestiti zavod za zaposlovanje.
 •  V obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju velja prepoved začetka postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za delavce, ki jim je delodajalec odrediti delo s skrajšanim delovnim časom ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.

Temeljni dohodek za samozaposlene in družbenike (zavarovalna podlaga 040)

 • Samozaposlenim in družbenikom, ki so poslovodne osebe zakon omogoča mesečni temeljni dohodek in povračilo delnega nadomestila za čas karantene. Oba ukrepa bosta trajala od 1. 10. do 31. 12. 2020, z možnostjo podaljšanja za obdobje največ šestih mesecev.
 • Višina mesečnega temeljnega dohodka (700 €), skupaj s prispevki (400 €), znaša 1.100 € mesečno.
 • V primeru odrejene karantene bo povrnjen izgubljeni dohodek v višini 250 €. V tem primeru se mesečni temeljni dohodek zniža za višino povrnjenega izgubljenega dohodka.
 • Upravičenci morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra letos. Pogoj za mesečni temeljni dohodek je upad prihodkov upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če upravičenec ni posloval v letu 2019, je do pomoči upravičen, če so se mu povprečni mesečni prihodki v leti 2020 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020, upošteva se obdobje do 31. 8. 2020.
 • Za pridobitev temeljnega dohodka je potrebno oddati izjavo na finančno upravo preko portala e-davki, ravno tako vlogo za nadomestilo za odrejeno karanteno. Ko boste oddajali vlogo za uveljavitev temeljnega mesečnega dohodka, morate imeti poravnane vse davčne obveznosti.
 • Upravičenci, ki bodo vložili izjave mesečno za vsak mesec do konca meseca, bo FURS nakazal temeljni dohodek do 10. v naslednjem mesecu. Upravičenci, ki bodo izjavo vložili za vse tri mesece skupaj, bo FURS nakazal temeljni dohodek do 10. januarja 2021.

Uveljavitev kratkotrajne bolniške odsotnosti, povračilo izvede ZZZS

 • Uvaja se možnost bolniške odsotnosti do 3-h delovnih dni (v enem kosu) brez potrdila osebnega zdravnika. Zaposleni lahko to pravico uveljavlja največkrat enkrat v koledarskem letu, v obdobju od 24.10. do 31.12.2020.
 • Delavec je dolžan delodajalca pisno ali elektronsko obvestiti o odsotnosti prvi dan odsotnosti. V tem času ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali odpotovati izven kraja svojega bivanja.
 • Delodajalec ima možnost zahtevek predložiti v elektronski obliki pri ZZZS, najpozneje v treh mesecih po poteku ukrepa. Vračilo nadomestila je v 60-ih dneh po predložitvi zahtevka.

Nadomestilo plač delavcem zaradi karantene

 • Za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim delodajalec ne more organizirati dela na domu, lahko uveljavljajo nadomestilo od 1. oktobra.
 • Višina nadomestila plače v primeru višje sile znaša 80 % povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas, v primeru karantene pa je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni (100 %, 80 %, 50 % ali 0 %). V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na NIJZ (skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju (navodila za posredovanje podatkov)). NIJZ bo osebi poslal potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu, ki ga bo posredovala delodajalcu.
 • Oddaja vloge preko portala ZRSZ v 8-ih dneh od pričetka odsotnosti delavca.

Nadomestilo plače zaradi varstva otroka (višja sila)

  • Od 1. septembra 2020 dalje je mogoče uveljavljati 80 odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka (zaradi otroku odrejene karantene) do vključno 5. razreda osnovne šole.
  • Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate od 1. septembra do 31. decembra, vendar le za obdobje, za katero je bila odrejena karantena zaposlenemu ali njegovemu otroku, oziroma dokler veljajo okoliščine višje sile.
  • Vloga za nadomestilo se odda elektronsko pri zavodu za zaposlovanje, najpozneje v 8 dneh od prvega dne odsotnosti zaposlenega. Če je bila zaposlenim odrejena karantena že pred uveljavitvijo novega zakona, je potrebno vlogo oddati 8 dni od sprejetja zakona (najkasneje do 02.11.2020).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon: 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

 Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje,  Avtor: Mateja Jurečič

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2