18.10.2021

Slovenski podjetniški sklad je 15. oktobra objavil dva javna razpisa za omilitev posledic epidemije COVID-19. Kaj bodo lahko podjetja koristila v okviru posamezne spodbude?

1. P7-4 2021 – COVID Mikrokrediti

Komu je kredit namenjen?

Gre za kredit, namenjen financiranju podjetjem s sedežem v Vzhodni regiji  in jim s tem zagotoviti financiranje za omilitev posledic epidemije. Za kaj so tako zanimivi za podjetja? Mikrokredite je namreč možno najeti hitro, enostavno in pod relativno ugodnimi pogoji, tudi brez stroškov odobritve in sicer v višini od 5.000 € do največ 25.000 €. 

In kateri so ti, tako ugodni pogoji? 

Gre za nižje zahteve po zavarovanju (samo 5 menic podjetja), obrestna mera pa je nižja od povprečne – res le 37,5% 6-mesečnega EURIBORA + 0,8 % p.a.  Večkrat v preteklosti, je bil EURIBOR negativen – v tem primeru se šteje kot 0%.  Glede na situacijo je aktualen tudi možen moratorij na odplačilo glavnice kredita, ki lahko traja od 1 do 6 mesecev z  možnostjo podaljšanja. Vendar je pri tem potrebno opozoriti, da se tudi v času moratorija obresti odplačujejo.  Ne smemo pa pozabiti še na eno ugodnost tega mikrokredita in sicer da se stroški odobritve in vodenja kredita NE zaračunavajo.

Kdo lahko kandidira ?  

Gre za razpis, ki je namenjen podjetjem (mikro, malim in srednje velikim) v Vzhodni kohezijski regiji s statusno obliko gospodarske družbe, zadruge ali s.p.    Podjetja morajo imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas (pri s.p.-ju se šteje za zaposleno osebo tudi nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas). Pomembno je tudi, da ob oddaji vloge posluje vsaj 6 mesecev in so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Podjetja seveda zanima, za katere upravičene stroške lahko pridobijo posojilo in za katero obdobje? 

Upravičeni stroški so naslednji:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (vendar le za nakup nove opreme) ter v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala, trgovskega blaga in storitev,
 • stroški dela,
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Pri tem je potrebno opozoriti, da je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih – pri tem tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več. Podjetje posojila tudi ne more uporabiti za poplačilo že obstoječih kreditov kreditojemalca.

Posojilo je možno dobiti za stroške, nastale največ 6 mesecev pred oddajo vloge – pa tudi kasneje – in sicer 18 mesecev po odobritvi kredita.

Prijavni roki

Podjetja mora biti zelo odzivna, saj so na voljo le 4-je dnevi. Vloga se odda elektronsko, preko ePortal Sklada:

 • 18.10.2021 do 14.00 ure, 19.10.2021 do 14.00 ure,
 • 20.10.2021 do 14.00 ure in 21.10.2021 do 14.00 ure.

Več informacij na spletni strani SPS –  P7-4 2021 – COVID Mikrokrediti

2. P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Namen kredita  je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani organizatorjev potovanj.

Kdo se lahko prijavi na razpis? Kakšni so pogoji?

Gre za razpis, ki je namenjen podjetjem,  s sedežem v RS  s statusno obliko gospodarske družbe.  Pozoren je potrebno biti še še na nekatere druge pogoje, med drugim mora izkazati predvideno poslovanje z dobičkom v obdobju 2022 – 2024, med glavne dejavnosti pa mora imeti registrirano eno izmed spodaj navedenih šifer dejavnosti:

 • H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,
 • H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
 • H50.100 Pomorski potniški promet,
 • H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,
 • N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Gre torej za podjetja, ki kot organizatorji potovanj izkazujejo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju.

Kredit je strogo namenski. Kateri so torej upravičeni stroški?

Plačilo oz. vračilo denarja potrošnikom na njihov transakcijski račun se razume tudi kot storno transakcije prejetega plačila s plačilno kartico oz. se bo denar vrnil po isti poti kot je bil vplačan. Pri  poročanju namenske porabe kreditnih sredstev se za vsa vračila denarja predložijo izpiski, iz katerih bo razvidna verodostojnost vračila denarja potrošniku.

Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja in je torej strogo namenski. Med upravičene stroške se upošteva znesek dolga organizatorjev potovanj do potrošnikov (za vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz. 5. ostavka 101.a člena ZIUZEOP).  Poudariti je treba tudi, da med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Kakšna je višina kredita in kakšni so pogoji?

Maksimalni znesek kredita je 1,8 mio €, ki pa je omejen s še drugimi pogoji, med drugim ne more presegati 25% prihodkov poslovanja kreditojemalca v letu 2019.  Pozor – med te prihodke se štejejo tudi subvencije, dotacije.

Obrestna mera je letna (fiksna) za MSP v višini 1,0 %, za veliko podjetje v višini 2,0%. Ročnost kredita je lahko od 1 pa do 6 let, možen pa je tudi moratorij na odplačilo glavnice kredita – od 1 do 24 mesecev.

Kako je z zavarovanjem?  Zavarovanje je odvisno od višine posojila, mora pa biti urejeno pred črpanjem kredita.  Za podjetja je pomembno tudi to, da ni stroškov odobritve, niti stroškov upravljanja posojil, pribitkov in ostalih stroškov.

Kako je s kandidaturo tistih podjetij, ki so že dobila odobren kredit za blažitev posledic epidemije COVID -19? Tudi ta podjetja so upravičena do kandidiranja za to posojilo, če še imajo dolg do potrošnikov.

Do kdaj je možna oddaja vloge? 

Vlogo s prilogami za pridobitev kredita lahko podjetja oddajo na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/najkasneje do 5. novembra 2021 do 14. ure. 

Več informacij v razpisni dokumentacij, v posebnih pogojih  oz. na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada –  P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Avtor: Karmen Levak, CPT Krško

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2