21.10.2021

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 15. oktobra objavil dva javna razpisa za omilitev posledic epidemije COVID-19, vendar je razpis za mikrokredite (P7-4 2021 – COVID Mikrokrediti) že zaprt. Odprt pa ostaja še namenski kredit podjetjem, organizatorjem potovanj. 

2. P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani organizatorjev potovanj.

Kandidirajo lahko zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:

  • H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,
  • H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
  • H50.100 Pomorski potniški promet,
  • H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,
  • N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Plačilo oz. vračilo denarja potrošnikom na njihov transakcijski račun se razume tudi kot storno transakcije prejetega plačila s plačilno kartico oz. se bo denar vrnil po isti poti kot je bil vplačan. Pri  poročanju namenske porabe kreditnih sredstev se za vsa vračila denarja predložijo izpiski, iz katerih bo razvidna verodostojnost vračila denarja potrošniku.

V okviru razpisa bodo lahko mikro, mala, srednja in velika podjetja s sedežem v RS, ki so organizatorji potovanj in izpolnjujejo pogoje kandidiranja ter izkazujejo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju, pridobila kredit v višini do maksimalno 1,8 mio EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja. Med upravičene stroške se upošteva znesek dolga organizatorjev potovanj do potrošnikov, za vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz. 5. ostavka 101.a člena ZIUZEOP.  Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Obrestna mera je letna fiksna za MSP v višini 1,0 %, za veliko podjetje v višini 2,0%.

Vlogo s prilogami za pridobitev kredita lahko podjetja oddajo na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/najkasneje do 5. novembra 2021 do 14. ure. Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada –  P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2