Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Upravičeni projekti so tisti, ki bodo izvedeni na območju naslednjih občin v Spodnjeposavski regiji: Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki.

Maksimalna višina sofinanciranja v občinah vzhodne kohezijske regije je:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

Rok za oddajo vloge za prvo odpiranje je 30.04.2021 in za drugo odpiranje 30.08.2021 do 24.00 ure.

Dodatne informacije zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive izključno na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-1/2021«.

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija z vsemi prijavnimi obrazci je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2