Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičen namen po tem razpisu:

a) nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije, pri čemer dejavnosti iz točke b) in točke c) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke a) na javni razpis.

Upravičeni stroški so:

a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. 6. 2021, za drugo odpiranje je rok 10. 9. 2021, za tretje odpiranje 26. 1. 2021 ter zadnji rok za oddajo vloge je 25. 2. 2022, če bodo sredstva seveda še vedno na voljo.

Razpisna dokumentacija in več informacij o razpisnih pogojih ter ostale informacije, so dosegljive na spletni strani: https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/.

Dodatne informacije: Vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-ove@gov.si, pri čemer v »Zadevo« sporočila navedite sklic na javni razpis (JR SE OVE 2021).

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2