Namen in cilj javnega razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih (v regiji Posavje občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki), ki zasledujejo naslednje ukrepe:

  • pozitivni učinek na konkurenčnost,
  • spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
  • varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe energije,
  • naložbe podjetij v raziskave in inovacije.

Vlagatelj mora na dan oddaje vloge imeti na upravičenem območju registrirano dejavnost na sedežu podjetja ali poslovni enoti oz. podružnici.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 1.1.2018.

Upravičeni vlagatelji so subjekti registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (pravne osebe, fizične osebe z dejavnostjo) in v skladu z Zakonom o zadrugah.

Upravičeni stroški: nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, nova in rabljena oprema, novi in rabljeni delovni stroji, neopredmetena sredstva z omejitvijo do 20% upravičenih stroškov.

Vlagatelj mora prijaviti začetni projekt, ne sme prijaviti projekta, ki je del enotne investicije.

Vlogo je potrebno oddati na razpis pred začetkom izvajanja projekta.

Skrajni rok zaključka projekta je 31.12.2024.

Višina zaprošenih sredstev: min 25.001 eur in max 1.000.000 eur. Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 33.335 eur.

Posojilni pogoji: fiksna obrestna mera 0,01% letno, mesečno vračilo glavnice, obresti obračunavajo in plačujejo polletno, doba vračanja do 120 mesecev, najdlje do 30.6.2033.

Roki za prijavo: 2.8.2021, 20.9.2021, 25.10.2021

Povezava na javni razpis – https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021115.pdf#page=1.

Razpisna dokumentacija in navodila: elektronski prijavni obrazec, seznam prilog, merila za ocenjevanje, vzorec pogodbe, navodila, itd., so dosegljivi na spletni aplikaciji: https://www.r-sklad.si/. Za dostop se je potrebno predhodno registrirati.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud (Slovenski regionalni sklad), tel.: (01) 836-19-53.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2