Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičencem je na voljo do največ 9.999,00 EUR, najnižji možni znesek pomoči je 3.000,00 EUR. (Izvzeta podjetja z glavnimi dejavnostmi in vsebino financiranja vezana na ribištvo in akvakulturo, primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov – glede izjem več v točki 5.1 Splošni pogoji javnega poziva.)

UPRAVIČENE AKTIVNOSTI IN MAX. ZNESKI POMOČI:

AKTIVNOST ZNESEK POMOČI
a Vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…) do vključno 5.000,00 €
b Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem do vključno 5.000,00 €
c Izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem do vključno 9.999,00 €
d Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami (kot npr.: Europages, VirtualExpo ) (stroški paketov do vključno 8.000,00 €
e Optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti do vključno 5.000,00 €
f Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem do vključno 3.000,00 €
g Generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku do vključno 7.000,00 €

DDV ni upravičen strošek. Intenzivnost pomoči je do vključno 70 % upravičenih stroškov.

Prijavitelj lahko v vlogi navede eno ali več aktivnosti iz zgornje tabele. Pri tem mora prijavitelj upoštevati omejitve iz zgornje tabele za zneske in intenzivnosti pomoči na ravni posamezne aktivnosti in na ravni vseh izbranih aktivnosti skupaj.
Upravičenci neporabljenih sredstev ene aktivnosti ne bodo mogli prenesti na drugo aktivnost.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 01.02.2020 do oddaje e-zahtevka za izplačilo, ki mora biti oddan najkasneje do vključno 30.10.2020.

Od četrtka, 3. 9. 2020 od 9. ure dalje, je ponovno omogočeno izpolnjevanje in oddaja vlog. 8. 8. 2020 je agencija začasno ustavila prejemanje vlog na javni poziv zaradi velikega števila prejetih vlog in pričela s postopkom pridobitve dodatnih finančnih sredstev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vlogi posredniškega organa zagotovilo povečanje sredstev na skupno vrednost 2.000.000,00 €.

Rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020 oz. do porabe sredstev. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu oddaje. Obvestilo o dodelitvi sredstev bo praviloma 15 dni od oddaje vloge.

Vlogo je potrebno oddati elektronsko prek uporabniškega računa »Moj SPIRIT«. V uporabniški račun »Moj SPIRIT« se je potrebno registrirati. Vlogo je potrebno podpisati z digitalnim potrdilom.
Ker bo možno digitalno podpisano vlogo oddati le v elektronski obliki, morajo biti osebe, ki želijo pristopiti k izpolnjevanju vloge podjetja, registrirane v Moj SPIRIT. Osebe bodo morale za izpolnjevanje vloge podjetja od tega podjetja pridobiti pooblastilo za to dejanje.
Sam postopek “pooblaščanja” (ureditev skrbništva profila podjetja) ni urejen takoj, traja lahko do en delovni dan, kar bo potrebno upoštevati pri roku za željeno oddajo vloge.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jptt20.covid19@spiritslovenia.si.

Javni poziv z razpisno dokumentacijo je na voljo na naslednji povezavi – https://www.spiritslovenia.si/razpis/351.

Posebni pogoji za prijavo:

  • Na dan 01.02.2020 vsaj dve zaposleni osebi;
  • Prijavitelj ima lahko z agencijo SPIRIT sklenjeno največ eno pogodbo o sofinanciranju (v okviru tega javnega razpisa);
  • Zunanji izvajalec mora biti registriran vsaj na dan 01.06.2018;
  • Prijavitelj ne more biti v vlogi zunanjega izvajalca, družbi ne smeta biti lastniško povezani, zakoniti zastopnik ali njegov družinski član ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali kot zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, omenjene osebe tudi ne smejo biti povezane z več kot 25% lastniško, upravljavsko z zunanjim izvajalcem;
  • Zunanji izvajalec lahko sodeluje z največ petimi upravičenci tega javnega poziva;
  • Stroški podjemnih ali avtorskih pogodb z zaposlenimi niso upravičen strošek;
  • Pravilo omejitve višine pomoči po pravilu de minimis, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh let;
  • Pri izvedbi bo obvezno potrebno upoštevati zahteve informiranja in obveščanja ter zagotoviti hrambo dokumentacije vezano na sofinanciranje aktivnosti.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2