Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca.

Kdo se lahko prijavi?

Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).

Upravičeni stroški

Gre za dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov. Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja.

Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega poziva, opredeljuje sledeča prednostna področja:

1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje – medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov
Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-slovenske-strategijepametne-specializacije/.   Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar pa je potrebno za vsak projekt oddati svojo vlogo. Število odobrenih projektov na prijavitelja je omejeno in je odvisno od števila zaposlenih na dan 30. 06. 2021.

Najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR. 

Rok za oddajo vlog in način oddaje vlog

  1. rok: od 11. 10. 2021, 13:30 do 15. 11. 2021, 13:00
  2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00 do 31. 05. 2022, 13:00

Vloga mora biti pripravljena in oddana preko spletne aplikacije javnega poziva v času odprtja posameznega roka. Vlogo mora elektronsko podpisati izključno zakoniti zastopnik prijavitelja s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Potencialne prijavitelje zato opozarjamo, da pred podpisom vloge preverijo ali imajo zakoniti zastopnik/i veljavno kvalificirano digitalno potrdilo.

Za podrobnejše informacije glejte javni poziv, pozivno dokumentacijo, objavljene odgovore na vprašanja ali pišite na jpvip@spiritslovenia.si.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2