20.10.2022

Začasno ali občasno delo upokojenca

Kako zaposliti upokojenca preko t.i. začasnega ali občasnega dela?

Upokojena oseba lahko dela tudi potem, ko je že uveljavila pravico do pokojnine, pri čemer določene vrste dela ne vplivajo na samo uživanje pokojnine, niti se zanje ne zahteva vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Med tovrstnimi oblikami dela, ki ga določa Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), je tudi delo preko pogodbe o začasnem in občasnem delu upokojencev.

S ponovno aktivacijo na trg dela ter dodatnega zaslužka, upokojenci na ta način ohranjajo tudi družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje.

Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Zakon ne določa omejitev opravljanja začasnega in občasnega dela po vrstah dela, tako da se lahko na podlagi te pogodbe z vidika navedenega zakona opravljajo vse vrste dela, seveda ob upoštevanju omejitev oziroma pravil, ki jih morebiti določajo predpisi s področja, na katerem se delo opravlja. Za začasno ali občasno delo se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

Upokojenec v dogovoru z delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, v kateri mora biti med drugim navedeno tudi obdobje opravljanja dela in število ur, določena mora biti urna postavka za opravljeno delo ter predviden skupni znesek dohodka.

Upokojenec lahko po omenjeni pogodbi opravi največ 60 ur dela v enem koledarskem mesecu, pri čemer se neizkoriščene ure ne morejo prenesti v nov koledarski mesec, lahko pa se teh 60 ur opravi pri več delodajalcih. Največkrat trikrat v koledarskem letu lahko upravičenec opravi tudi največ 90 ur začasnega ali občasnega dela v koledarskem mesecu, pri čemer seštevek ur ne sme preseči 720 ur v koledarskem letu.

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-G) določa, da bruto urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas (174 ur). Najnižja urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev je 6,17 evra bruto. Višina bruto urne postavke in znesek najvišjega dohodka za opravljeno začasno in občasno delo, ki ga lahko na letni ravni zasluži upokojenec, se vsako leto usklajuje s spremembo višine minimalne plače. Najvišji letni dohodek, ki ga lahko zasluži upokojenec, trenutno znaša 9.237,96 evra bruto.

Obveznosti na strani delodajalca so:

 • upokojencu mora najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu izplačati dohodek v skladu z ZUTD-G;
 • vodenje dnevne evidence prihoda in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur dela upokojenca;
 • na posebnem obračunu obračunati dajatev v višini 25 % in ga predložiti davčnemu organu ter plačati dajatev najpozneje na dan izplačila dohodka iz začasnega ali občasnega dela;
 • v svoje breme obračunati ter plačati tudi prispevek za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85 %) in pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (v letu 2022 znaša 5,66 evrov), v breme upokojenca pa prispevek za zdravstveno zavarovanje po ZZVZZ (6,36 %);
 • upoštevanje določb delovnopravne zakonodaje, ki prepovedujejo diskriminacijo, spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu, zahtevajo enako obravnavo glede na spol, urejajo delovni čas, odmore, počitke in odškodninsko odgovornost, ter pravila o varnosti in zdravju pri delu.

Za delodajalce veljajo tudi omejitve koliko ur začasnega ali občasnega dela se lahko opravi največ za posamezni koledarski mesec. Število dovoljenih ur opravljenega dela je odvisno od števila zaposlenih pri delodajalcu, in sicer:

 • brez zaposlenega delavca oziroma delavke, se lahko opravi največ 60 ur,
 • zaposlenih od enega do vključno deset delavcev, se lahko opravi največ 100 ur,
 • zaposlenih do vključno 30 delavcev, se lahko opravi največ 150 ur,
 • zaposlenih do vključno 50 delavcev, se lahko opravi največ 400 ur,
 • zaposlenih do vključno 100 delavcev, se lahko opravi največ 750 ur,
 • zaposlenih do vključno 500 delavcev, se lahko opravi največ 1.500 ur,
 • zaposlenih do vključno 1.000 delavcev, se lahko opravi največ 2.250 ur,
 • zaposlenih do vključno 2.000 delavcev, se lahko opravi največ 3.000 ur,
 • zaposlenih več kot 2.000 delavcev, se lahko opravi največ 3.750 ur.


Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, Krško, telefon: 07/490 22 25 ali 07/490 22 24.


Objavljeno:
 SPOT Svetovanje Posavje, www.cptkrsko.si, oktober 2022, avtor: Mateja Jurečič

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj