Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (UL RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v poslovni register.

Obveznost vpisa elektronskega naslova velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.

Prijava za prvi vpis družbe v register mora vsebovati firmo, dejavnost, sedež, poslovni naslov in druge podatke, določene z zakonom. Po zadnji spremembi Zakona o gospodarskih  družbah, je obvezna sestavina vpisa tudi elektronski naslov družbe, ki je javni podatek.

Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na naslednji način:

  • vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,
  • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/tiskani-obrazci/), po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES,
  • na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,
  • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo ali je le-ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave, morajo sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis.

Elektronski naslov družbe je javni podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Kateri dokumenti so javno objavljeni na portalu AJPES, v rubriki ‘Uradne objave’?

  • Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v sodni register in listine, ki se predložijo sodišču zaradi vložitve v zbirko listin;
  • Sklepe sodišč izdane v postopkih vpisa v sodni register;
  • Listine vložene v Zbirko listin sodnega registra;
  • Sklepi AJPES izdani v postopkih vpisa podatkov o samostojnih podjetnikih v Poslovni register Slovenije.

Listine, ki so podlaga za vpis v sodni register, sklepi sodišč in zbirka listin, so javno objavljene od 1.2.2008 dalje, sklepi AJPES izdani v postopkih vpisa podatkov o samostojnih podjetnikih pa od 4.10.2015 dalje in so dostopni eno leto po dnevu njihove objave.

Javno dostopne so listine za katere zakon določa javno objavo, za dostop do ostalih listin, ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke, pa se je potrebno obrniti na krajevno pristojno registrsko sodišče.

Sklepi so anonimizirani, kar pomeni, da so osebni podatki na njih prekriti z zvezdicami.

Od 28.9.2015 dalje imajo državni organi in stečajni upravitelji, za potrebe izvrševanja svojih pooblastil in dolžnosti, pravico do neposrednega elektronskega dostopa do vseh listin (tudi tistih, katerih vsebina ni javno dostopna), na podlagi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi podatkov v sodni register.

Vsi objavljeni podatki in listine so brezplačno dostopne.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon: 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, www.cptkrsko.si, avtor: Mateja Jurečič

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj