23. 5. 2023

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih.

Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO_posojilo) v sklopu ene vloge.

Upravičenci:

 • Subjekti registrirani kot pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba) in fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.).
 • Subjekti, registrirani kot zadruga.
 • Subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.
 • Subjekt mora delovati na problemskem obmejnem območju (v Posavju so to občine Brežice, Bistrica ob Sotli ter Kostanjevica na Krki).
 • Upravičena velikost subjekta: MSP.

Pogoji sofinanciranja in posojilni pogoji:

 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €.
 • Najnižja zaprošena vrednost nepovratnih sredstev je 50.000 €, najvišja vrednost pa 160.000 €.
 • Najnižja zaprošena vrednost posojila je 25.000 €, najvišja vrednost pa 500.000 €.
 • Obrestna mera je fiksna od 2,95% letno naprej in je odvisna od Skladove ocene.
 • Lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta.
 • Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 €).

Upravičeni stroški – obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 18. 10. 2025 in se nanašajo na:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta).
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja.
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

Oddaja vloga je elektronska, preko Aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si.

Oddaja ene vloge, tudi v primeru kombinacije z ugodnim posojilom.

Roki za oddajo vlog: vlogo se lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka oz. do porabe sredstev, in sicer:

 1. rok do 16.06.2023
 2. rok do 28.07.2023
 3. rok do 01.09.2023
 4. rok do 29.09.2023

Več informacij o javnem razpisu  in povezava na merila za ocenjevanje vlog: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2023/05/4_2023_BIZI_NOO_merila.pdf

Razpisna dokumentacija in podrobnosti razpisa so dosegljive na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada: https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-noo/#dokumentacija


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj