14. 7. 2023

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki jih je prizadela energetska kriza, lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada zaprosijo za ugodna likvidnostna posojila.
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.
Oblika in vsebina vloge sta nezahtevni, tako da lahko prosilec za posojilo vlogo pripravi samostojno.

Upravičenci:

 • Fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, s statusom mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v RS.
 • Podjetje je ustanovljeno in deluje pred 01.01.2022, kot gospodarska družba ali podjetnik.
 • Vsaj ena zaposlena oseba za polni delovni čas – kot zaposlena oseba se upošteva tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje).
 • Ocena vsaj SB86 – S.BON-1 (Ajpes), na podlagi letnega poročila za leto 2022.
 • Poravnane vse obveznosti do Sklada in ostalih državnih institucij.
 • Letni strošek energije v letu 2022 znašal vsaj 0,5 odstotka čistih prihodkov od prodaje.

Pogoji sofinanciranja in posojilni pogoji:

 • Zaprositi je mogoče za posojilo od 15 do 100 tisoč €.
 • Višina posojila ne sme presegati 30 odstotkov od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022.
 • Izkazana zaprta finančna konstrukcija za načrtovane upravičene stroške.
 • Po tem razpisu se odobri največ ena vloga na podjetje.
 • Obrestna mera je fiksna, in sicer 2,6 odstotka.
 • Zavarovanje zahteva osem menic podjetja za posojila do 50 tisoč evrov oziroma osem menic ter osebno poroštvo za posojila višjih vrednosti.
 • Odplačilna doba posojila do 50 tisoč evrov je do pet let, za višje vrednosti pa do sedem let.
 • Možnost uveljavljanja moratorija do šest mesecev, kar se lahko podaljša do 24 mesecev.
 • Posojilo lahko krije 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški:

 • Stroški, ki so oz. bodo nastali od 1. januarjem 2023 do 31. majem 2024.
 • Posojilna sredstva je dovoljeno porabiti za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev ter drugi operativni stroški.

Med upravičene stroške NE sodijo:

 • stroški nakupa ali obnove cestno prevoznih sredstev,
 • stroški gradnje, nakupa ali obnove poslovnih nepremičnin ter
 • stroški plač in vsi pripadajoči stroški iz delovnega razmerja.

Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala SPS.

Podpisovanje vloge poteka dvofaktorsko, odgovorna oseba podjetja bo na mobilni telefon prejela geslo, s katerim bo dokončala podpis. Če vloga ne bo pravilno podpisana (podpiše jo lahko le odgovorna oseba, ki je pooblaščena za zastopanje podjetja, denimo direktor, prokurist) bo vloga kot neustrezna zavrnjena.

Roki za oddajo vlog – dva prijavna roka, in sicer:

 • 15. september in
 • 15. november 2023.

Več informacij o javnem razpisu ter razpisni dokumentaciji: https://www.podjetniskisklad.si/p7e-2023-krizno-likvidnostni-kredit/

Kontakt: 

Boris Ritlop (02) 234 12 88
Jasna Kepnik (02) 234 12 42
mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj