17.10.2022

Krizno likvidnostni kredit – Javni razpis P7CE 2022

Slovenski podjetniški sklad Maribor je skupaj z MGRT pripravil nov paket neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 mio EUR, kjer lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lahko pridobijo hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 EUR/podjetje. Krediti so namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi COVID 19 in za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Krizno likvidnostni kredit lahko koristijo podjetja z registrirano glavno dejavnostjo proizvodnje oz. predelave oz. podjetja z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in cestnega prometa. Kredit v višini od 20.000 EUR do 100.000 EUR, ki poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, omogoča podjetjem dostop do financiranja pod naslednjimi ugodnimi pogoji:

 • nižje zahteve po zavarovanju,
 • nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,35 %),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Na razpis se lahko prijavo podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo – je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po
  Zakonu o gospodarskih družbah oz. zadruga,
 • imajo status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v RS,
 • imajo zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas; kot zaposlena oseba se upošteva tudi nosilec dejavnosti pri s.p., če je to njegova edina podlaga za
  zavarovanje,
 • vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (direktor oz. prokurist – razvidno iz PRS).

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja je dovoljeno financirati naložbe v OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za opravljene storitve,
 • izdatki za plače,
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Rok za oddajo vloge: 15. 11. 2022, do 14. ure

Vlogo z vsemi prilogami lahko oddate le elektronsko, preko spletnega ePortala: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Več informacij o razpisu je na voljo na spodnjih kontaktih:

Razpisna dokumentacija:

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 17.10.2022 Avtor: Mateja Jurečič

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj