20.2.2024

MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA – Javni razpis P7 2024

Ugodni povratni viri financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.

Upravičenci:

 • mikro ali malo podjetje (s. p., g.d., zadruga z omejeno odgovornostjo);
 • ustanovljeno pred 1.1.2022,
 • najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas,
 • podjetje ne sme biti v težavah, bonitetna ocena vsaj SB7,
 • »de minimis«.

Kreditni pogoji:

 • min 5.000 EUR, max 25.000 EUR (možnost oddaje 1 vloge);
 • kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov poslovnih procesov/projekta;
 • ročnost kredita 2-5 let;
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita);
 • obrestna mera: 37,5% od 6-mesečnega EURIBORA + 0,8 % fiksni del;
 • zavarovanje kredita: 8 menic podjetja;
 • brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva – nakup nove opreme;
 • naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva – nakup patentiranih pravic, licenc …;
 • stroški materiala in trgovskega blaga;
 • stroški storitev;
 • stroški dela – neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo materialnih stroškov, regres …;
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške;
 • med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

Roki za oddajo vlog: 8.03.2024 in 8.04.2024 do 14. ure oz. do porabe sredstev!

Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja – potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu.

Obvezne finančne priloge k vlogi:

 • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2022;
 • Računovodski izkazi za leto 2022 (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida), ki so bili oddani na AJPES.

Več informacij o razpisu je na voljo na spodnjih kontaktih:

Razpisna dokumentacija, z vsemi prilogami in podrobnosti razpisa, je dosegljiva na spletni strani SPS Maribor: https://www.podjetniskisklad.si/p7-2024-mikrokrediti-2024/