6.4.2024

Podprti bodo projekti, ki bodo razvijali gospodarske dejavnosti v skladu z načeli socialne ekonomije ter bodo razvili poslovne modele, ki bodo prispevali k rezultatu projekta, tj. na trgu ponuditi nove, izboljšane storitve oziroma blago, in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja v obmejnih problemskih območjih (OPO).

Z javnim razpisom bodo finančno podprta socialna podjetja in zadruge, ki delujejo skladno z načeli socialne ekonomije oziroma podjetništva in imajo v ustanovitvenem aktu opredeljen nepridobiten značaj ter imajo sedež ali poslovno enoto v OPO.

V Posavju pod OPO zapadejo naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki.

Upravičeni stroški:

  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (standardni strošek na enoto),
  • storitev zunanjih izvajalcev,
  • informiranja in komuniciranja,
  • nakup opreme in posrednih stroškov v pavšalnem znesku do 15 % stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mgts@gov.si s pripisom: »Javni razpis za spodbujanje zagona in dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih področjih«

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom posredovana na gp.mgts@gov.si bodo objavljeni na tej spletni strani predvidoma ob ponedeljkih. Vprašanja bo možno posredovati najpozneje do vključno 25. 4. 2024, zadnji odgovori s strani ministrstva pa bodo objavljeni najpozneje do 26. 4. 2024.

Razpisna dokumentacija in ostale informacije, so dosegljive na spletni strani ministrstva: Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih (gov.si)