1. 8. 2023

Mestna občina Krško je objavila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 2023. Gre za 145.000 evrov sredstev, namenjenih za subvencioniranje naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, svetovalnih storitev za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocije izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanja ter spodbujanja delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, in sicer v razpisnem obdobju od 21. septembra 2022 do 19. septembra 2023.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 21.9.2022 do 19.9.2023, na območju mestne občine Krško:

  1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
  2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
  3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
  4. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
  5. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju mestne občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju mestne občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven mestne občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v mestni občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v mestni občini Krško in investira na območju mestne občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven mestne občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v mestni občini Krško.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis.

Rok za prijavo: vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Mestne občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka 19.9.2023.

Razpisna dokumentacija: za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško – https://krsko.si/objava/797815. Dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi na Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne občine Krško.

Dodatne informacije: tel. 07 49 81 292 (Irena Mesinger), e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih dni, od 8. do 11. ure. Uradne ure za stranke so objavljene na spletni strani občine.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj