6. 12. 2022 – ROK ZA PRIJAVO JE POTEKEL

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 15., 16. ter 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem (Ur.l. RS, št. 29/2020), Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Center za podjetništvo in turizem Krško ter Statuta javnega zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško, se razpisuje delovno mesto za

direktorja/direktorico javnega zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
 • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • pozna delo na področju podjetništva ali turizma,
 • je državljan Republike Slovenije,
 • aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Ostali pogoji:

 • poleg navedenih pogojev mora kandidat predložiti program razvoja in ukrepe za dosego programskih ciljev dejavnosti Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto, mesec, dan in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja delovnih izkušenj, v kateri kandidat navede datum pridobljenih delovnih izkušenj pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
 3. pisno izjavo o znanju uradnega jezika;
 4. pisno izjavo o znanju tujega jezika;
 5. pisno izjavo kandidata, da:
  • je državljan Republike Slovenije,
  • da ima opravljen izpit B kategorije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 1. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Centru za podjetništvo in turizem Krško pridobitev podatkov iz 5. točke tega javnega natečaja iz uradne evidence. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, 4 leta, s polnim delovnim časom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter svoj življenjepis s kontaktnimi podatki, kandidati vložijo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – direktor«, na naslov Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, in sicer najkasneje v roku 8 dni po objavi na spletni strani Centra za podjetništvo in turizem Krško www.cptkrsko.si, t.j. do vključno 14. 12. 2022.

Formalno nepopolne prijave (vloge, ki ne vsebujejo vseh zgoraj navedenih izjav), se ne bodo uvrstile v izbirni postopek za izbor direktorja/direktorico javnega zavoda.

Svet zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško opravi izbor in o svojem izboru obvesti prijavljene kandidate, v roku, ki ni daljši kot 30 dni od dneva objave javnega razpisa, vendar je odločitev o imenovanju direktorja pravno veljavna šele po sprejetem soglasju ustanovitelja.

                                                               Svet zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško