31.3.2023

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2023

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju občine Sevnica:

A PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV NA SEJMIH – 15.000 EUR
B NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ – 60.000 EUR
C FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE – 7.000 EUR

Upravičeni stroški:

A – stroški najetja in postavitve stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu v obdobju od 21.5.2022 do 20.5.2023 (upoštevajo se računi in plačila računov iz upravičenega obdobja);

B – stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nematerialnih investicij, opravljenih v obdobju od 21.5.2022 do 20.5.2023 (upoštevajo se računi in sklenjene leasing pogodbe z datumi in plačili računov oz. obrokov iz upravičenega obdobja);

C – stroški namenjeni izobraževanju ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti – Zelena shema slovenskega turizma (stroški promocijskih aktivnosti in zunanjih svetovanj, stroški pristojbin, ki jih zaračunajo upravitelji znakov, stroški tehnoloških nadgradenj ali drugih materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica implementacije znaka), ki so nastali v obdobju od 21.5.2022 do  20.5.2023 (upoštevajo se računi in plačila računov iz upravičenega obdobja).

DDV ni upravičen strošek.

Rok za oddajo vlog: Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, do 20.5.2023.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: https://www.obcina-sevnica.si/sl/uradne-objave/javni-razpisi/2023031619311752/javni-razpis-o-dodeljevanju-proracunskih-sredstev-za-pospesevanje-razvoja-gospodarstva-v-obcini-sevnica-v-letu-2023

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj