24.4.2023

MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA – Javni razpis P7 2023

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta (manjše investicije ali obratna sredstva).

Upravičenci:

 • mikro ali malo podjetje – podjetje mora biti organizirano kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba oz. zadruga z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo (imata lahko tudi status socialnega podjetja);
 • ustanovljeno pred 1.1.2022,
 • najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas.

Kreditni pogoji:

 • min 5.000 EUR, max 25.000 EUR (možnost oddaje 2 vlog – kredit do 50.000 EUR);
 • kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta;
 • ročnost kredita 2-5 let;
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita od 1 do 6 mesecev;
 • obrestna mera: 37,5% od 6-mesečnega EURIBORA + 0,8 % fiksni del;
 • zavarovanje kredita: 8 menic podjetja;
 • brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva – nakup nove opreme;
 • naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva – nakup patentiranih pravic, licenc;
 • stroški materiala in trgovskega blaga;
 • stroški storitev;
 • stroški dela – neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo materialnih stroškov, regres za letni dopust;
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške;
 • med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Roki za oddajo vlog: 22.05.2023, 18.06.2023, 18.09.2023, 18.10.2023 oz. do porabe sredstev!

Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja – potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu.

Obvezne finančne priloge k vlogi:

 • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2022;
 • Računovodski izkazi za leto 2022 (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida), ki so bili oddani na AJPES.

Več informacij o razpisu je na voljo na spodnjih kontaktih:

Razpisna dokumentacija in podrobnosti razpisa so dosegljive na spletni strani SPS Maribor: https://www.podjetniskisklad.si/p7-2023-mikrokrediti/


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj