30. 4. 2024

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus 2024

Namen razpisa je hitrejše, lažje in ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov mikro, malih in srednje velikih podjetij za izvedbo projektov s področja digitalizacije ter zelenega in krožnega gospodarstva.

UPRAVIČENCI:

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • materialne investicije – stroški nakupa novih strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove in/ali nakupa poslovnega objekta,
 • nematerialne investicije – prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc,
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela – neto plača, dohodnina, prispevki iz/na plačo, prispevki s.p.-ja za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo iz dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.

KREDITNI POGOJI:

  • do 1.250.000 EUR kredita za investicije,
  • do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (srednje velika podjetja),
  • do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (mikro in mala podjetja),
  • garancije za kredit: od 60% do 80%,
  • višina financiranja: 80 % kritje upravičenih stroškov, razlika lastna sredstva,
  • odplačilna doba: od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva in od 1,5 let do 10 let za investicije,
  • moratorij: do 6 mesecev za obratna sredstva in do 24 mesecev za investicije,
  • obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %,
  • zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji,
  • brez stroškov vodenja in odobritve garancije.

ROKI ZA ODDAJO VLOG: 15.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10. in 15. 10. 2024 do 14 ure oz. do porabe sredstev.

Oddaja vloge je elektronska preko ePortala.

Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja – potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu.

Več informacij o razpisu je na voljo na spodnjih kontaktih:

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali po e-pošti: razpisi@podjetniskisklad.si

Razpisna dokumentacija, z vsemi prilogami ter pripomočki za pripravo poslovnega načrta in podrobnostmi javnega razpisa, je dosegljiva na spletni strani SPS Maribor: https://www.podjetniskisklad.si/p7-2024-mikrokrediti-2024/