14.6.2024

JAVNI RAZPIS P4LM 2024 – SPODBUDE ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU 24-25

Namen razpisa je spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti potencial slovenske strateške surovine (lesa) na način, da se podprejo investicije mikro podjetij v novo tehnološko opremo, digitalizacijo poslovanja ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

UPRAVIČENCI:

 • mikropodjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 30. 6. 2024, s sedežem v RS,
 • na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev,
 • organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
 • vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
  • oddelek C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
  • oddelek C31 – proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Projekti s področja rabe lesa za energetsko rabo (paleti, sekanci itd.) ter v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno (nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov, peči…itd.) niso upravičeni do prijave na razpis.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa),
 • neopredmetena dolgoročna sredstva (zgolj nakup nove programske opreme procesa predelave lesa),
 • stroški transporta, montaže in zagona opreme.

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov:

 • v letu 2024 morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 11. 2024,
 • v letu 2025: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 10. 2025.

VIŠINA FINANCIRANJA:

 • od 15.000 EUR do 70.000 EUR subvencije,
 • 60-odstotno kritje upravičenih stroškov projekta,
 • višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 25.000,00 EUR.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE:

 • projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna),
 • projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa,
 • bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON-1,
 • podjetje ne sme biti v težavah,
 • podjetje ne spada v izključen sektor,
 • zaprta finančna konstrukcija,
 • še razpoložljiv znesek po »de minimis«.

ROKA ZA ODDAJO VLOG: 4. 7.2024 in 2. 9. 2024 do 14.00 ure oz. do porabe sredstev.

Oddaja vloge je elektronska preko ePortala.

Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja – potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu.

Več informacij o razpisu je na voljo na spodnjih kontaktih:

Razpisna dokumentacija, z vsemi prilogami in podrobnostmi javnega razpisa, je dosegljiva na spletni strani SPS: Javni razpis P4LM 2024 | Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25 – SPS (podjetniskisklad.si).