Zaradi zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes objavilo javni razpis za ukrep iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 – 21. Javni razpis, ki je izjemna in začasna podpora, je namenjen kmetom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Razdeljen je na dva sklopa:

  • ločeno za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
  • ločeno za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B).

Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30 % izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje v letu 2019.

Da so upravičena do podpore, so morala kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v obdobju od 13. marca 2019 do 12. junija 2019 ustvariti prihodke od prodaje javnim zavodom v višini najmanj 7.000 evrov, MSP pa v višini najmanj 50.000 evrov.

Znesek podpore je za kmetijska gospodarstva ali nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji do 7000 €, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu:

  • izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % – podpora znaša 3.500 €;
  • izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % – podpora znaša 5.000 €;
  • izpad prihodka znaša več kot 70 % – podpora znaša 7.000 €.

Za MSP je višina podpore do 50.000 evrov, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu :

  • izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % – podpora znaša 25.000 €;
  • izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % – podpora znaša 35.000 €;
  • izpad prihodka znaša več kot 70 % – podpora znaša 50.000 €.

Podatek o višini prodaje javnim zavodom in višini izpada prihodkov bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobila od Uprave za javna plačila.

Upravičenci morajo izpolnili obrazec (za kmetijska gospodarstva, za MSP), ki je priloga javnega razpisa, in ga poslati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. Upravičenec lahko vloži vlogo samo na en sklop javnega razpisa. Začetek roka za vložitev vloge je od 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020, do 23:59. ure.
Podpora se izplača v enkratnem znesku na podlagi odločbe o pravici do sredstev.

VEČ INFO o javnem razpisu, pogojih in kriterijih ter dostop do prijavnih obrazcev (ločeno za kmetije in podjetja) – si preberite na tej spletni strani.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslednjih info točkah programa razvoja podeželja.