Close

Oseba v delovnem razmerju in samozaposlena oseba

Podjetniki in podjetja se pogosto prijavljajo na lokalne ali državne javne razpise, katerih vloge za pridobitev nepovratnih sredstev ali povratnih sredstev v obliki ugodnejših kreditov, se ocenjujejo po različnih kriterijih. Navadno je eden izmed kriterijev število oseb v delovnem razmerju v podjetju ali pri samostojnem podjetniku. Samostojni podjetnik, kljub temu, da je vključen v sistem obveznega zavarovanja, se ne šteje kot oseba v delovnem razmerju. Slednje je med podjetniki pogosto napačno razumljeno, zato je v nadaljevanju obrazloženo kaj je podlaga za ugotavljanje, da je oseba v delovnem razmerju.

Šifre podlag za zavarovanje in vrste zavarovanj (vir: ZZVZZ):

Osebe, ki so v delovnem razmerju (Zakon o delovnih razmerjih) v Republiki Sloveniji (RS), so v zavarovanje vključene po naslednjih šifrah podlag za zavarovanje:

  • 001 – osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu, podružnici tujega poslovnega subjekta,
  • 002 – osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, ki so poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane,
  • 008 – osebe, ki so zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno,
  • 013 – osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samostojno opravljajo poklicno ali gospodarsko dejavnost (zaposleni pri s.p.-ju),
  • 016 – osebe, ki so zaposlene pri fizičnih osebah,
  • 029 – osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (zaposleni pri zasebnikih, kot so odvetniki, zdravniki …),
  • 034 – udeleženci javnih del,
  • 036 – osebe, ki delajo nad polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu (dopolnilno delo).

Osebe, zavarovane po zgoraj navedenih šifrah podlag za zavarovanje, so vključene v vsa štiri socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Šifre podlage za vsa zavarovanja so dosegljive na naslednji povezavi: https://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/2895.

Dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca iz naslova delovnega razmerja:

Dokazilo za ugotavljanje lastnosti zavarovanca iz naslova delovnega razmerja po šifrah podlage za zavarovanje 001, 002, 008, 013, 016 in 029 je pogodba o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (za šifro podlage za zavarovanje 002 – pogodba o zaposlitvi, iz katere izhaja napotitev na delo oziroma strokovno izpopolnjevanje v tujino).

Zavarovanje iz naslova delovnega razmerja traja od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi oz. dneva

nastopa dela, določenim v pogodbi o zaposlitvi, do dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Poslovni izid te dejavnosti je obdavčen z dohodnino. Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se mora vključiti v sistem obveznega zavarovanja in vsak mesec plačevati prispevke za socialno varnost.

Šifra podlage za zavarovanje samostojnega podjetnika je 005. Kljub temu, da se vključi v sistem obveznega zavarovanja, pa to še ne pomeni, da je v svojem podjetju sklenil delovno razmerje, temveč gre za samozaposleno osebo. Zato si ne izplačuje plače, regresa in drugih bonitet, ki sicer pripadajo zaposlenim.

O samozaposlenih osebah govorimo tudi o družbeniki zasebnih družb ter zavodov v RS, ki so hkrati poslovodne osebe in so zavarovanje v sistem obveznega zavarovanja s šifro podlage 040.

Če oseba na trgu deluje kot samostojni podjetnik, opravlja delo za naročnike na podlagi pogodb civilnega oziroma gospodarskega prava. V takšni pogodbi se pogodbeni stranki dogovorita o pravicah in obveznostih, poleg tega pa zanju velja tudi Obligacijski zakonik. Ker gre praviloma za samostojno, neodvisno opravljanje dela, za takšno osebo (samostojnega podjetnika) Zakon o delovnih razmerjih praviloma ne velja.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, Avtor: Mateja Jurečič

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja